Helt siden vår første veibok kom ut i 1928 har NAF vist medlemmene vei gjennom et kronglete norsk landskap. Vi viser også vei inn i fremtiden, og oppgaven er at de store endringene i hverdagstransporten til folk ikke skal bli vonde og vanskelige. 

Bekymringen er at de politiske målene for klimautslipp kan føre til dårlig politikk for folks hverdagsreiser. Det nytter ikke å flikke på gamle politiske løsninger. Store endringer krever nye tanker og løsninger. Og det må skje nå. 

Ikke plass i byene

I byene er ikke bilen den beste løsningen for fremtiden. Det blir rett og slett ikke plass. Og lufta tåler det heller ikke. Flere må reise kollektivt, sykle og gå. Elsykler kan fort bli det mest effektive fremkomstmiddelet i norske byer. 

I distriktene vil bilen fremdeles være det eneste alternativet for folk. Da må vi sørge for at bilene slipper ut minst mulig, og på sikt ingenting. Da nytter det ikke med å flikke på dagens drivstoffavgifter for å få til endring. NAF ønsker å fjerne drivstoffavgiften, årsavgiften og bompenger og erstatte det med et system der man betaler for når man kjører, hvor man kjører og hva man kjører i. Da vil transporten bli billigere for de som er avhengige av bilen, nemlig i distrikts-Norge, enn om man bare skrur opp avgiftene på drivstoff for å få folk til å slutte og kjøre bil i storbyen. 

Renere og raskere hverdagsreiser

Fremtidens hverdagsreiser må bli renere og raskere. Det handler om folks hverdagsliv. Det handler om tilgang på arbeidsmarkeder, på ren luft og på en god hverdag. Uansett hvor du bor. 

Dette mener NAF må gjøres: 

  • Veiprising der man betaler for når man kjører, hvor man kjører og hva man kjører. Dette er en forutsetning for å omstille hele bilparken. Dette skal erstatte eksisterende avgifter på bilbruk. 
  • Elektrifisering av bilparken er den raskeste og reneste løsningen for null utslipp fra persontransport. 
  • Vrakpanten må settes opp for å få de eldste bilene raskere av veien. 
  • Selvkjørende biler og busser, bildeling og digitalisering vil på sikt være et alternativ til å eie bil. 
  • Lavutslippssoner for tungtransport er nødvendig for å endre næringstransporten til null utslipp. 
  • Mer kollektiv, sykkel og gange i byene.