NAF etterlyser flere innfartsparkeringer, i tillegg til ved tog og t-bane. Hvis vi vil at folk skal pendle noe av strekningen til jobb, må det være plass til bilene på parkeringsplassene.

Befolkningsveksten har tatt igjen transporttilbudet mange steder, den enorme trafikkveksten leder til en nødvendig diskusjon om innfartsparkering.

Lettvint og forutsigbart for pendlerne

Det er viktig å snakke om sykkelparkering ved togstasjoner og t-bane, og at det skal være billigere å kjøre kollektivt enn å kjøre bil - men hva med parkeringsplassen hvor folk kan parkere bilen og gå på en buss? Hva med å lage innfartsparkering med hyppige shuttlebusser langs hovedveiene inn mot der mange arbeider for å avlaste køer og tilby et reelt tilbud som treffer folks behov? Som treffer de gruppene som opplever at å reise kollektivt ikke er et alternativ grunnet tidsklemme, dårlig tilgjengelighet, få avganger eller for få innfartsparkeringer.

Det bør være fokus på å gjøre det lettvint for folk, å få biler ut av køen for å få flyt, samtidig som folk får en forutsigbar reisehverdag.

Parkering langs pendlerrutene

Det er viktig å bygge ut innfartsparkering på de riktige stedene slik at både arealbruken og utnyttelsen av kollektivtilbudet blir best mulig, herunder ligger også viktigheten av matebusser inn til byene, og naturlige steder å sette fra seg bilen.

Rask og sømløs overgang mellom bil og kollektivt innebærer blant annet kortest mulig avstand mellom parkeringen og buss/tog/bane, det innebærer tilstrekkelig antall parkeringsplasser.

For å få flere av de som kjører bil til å velge kollektivt, må det bygges innfartsparkeringer langs flere pendlerruter, ikke bare ved tog og t-bane, men også der det går busser. Fra innfartsparkeringene må det være sammenhengende kollektivfelt inn til sentrum og videre langs ringveiene. Dette for at bussene skal komme effektivt frem og at man kan ha hyppigere avganger med redusert reisetid.

NAF har utarbeidet konkrete forslag til hvor i de store byene innfartsparkeringene bør ligge, og utviklet et skilt som skal gi bilistene sanntidsinformasjon og den informasjonen de trenger for en mer sømløs reise - slik at innfartsparkering vil velges fordi de er enklere og raskere enn å bruke bilen inn til byen.

Samarbeidspartiene V, H, KrF, Frp og Sp har fått vedtatt en ekstrabevilgning på 20 millioner til å bygge flere innfartsparkeringsplasser både for bil og sykkel, da håper vi tilbudet utvides og tilpasses reelle behov.