Alternativ finansiering
Både vei og jernbane sliter med et stort investeringsbehov. Bare for riksveiene er det behov for investeringer på 400 - 500 milliarder kroner. Befolkningsveksten særlig på det sentrale Østlandet krever kollektive løsninger. Det betyr storstilt utbygging av jernbane med intercitystandard og innfartsparkeringer. Utfordringene på vei og bane kan ikke løses med dagens system med årlige bevilgninger over statsbudsjettet, men ved å sikre langsiktig finanisering for hvert enkelt prosjekt.

Bilavgifter
I budsjettet for 2012 kom det viktige endringer i bilavgiftssystemet. Derfor ga NAF regjeringen ros. Men fremdeles er det snakk om flikking på et utdatert system. Tiden er moden for en grundig og helhetlig gjennomgang av avgiftssystemet for bil. I denne gjennomgangen bør også bompenger regnes med noe de ikke gjør i dag.