Samferdselssektoren rammes tungt av tiltakene for å hindre koronasmitte. Sist helg NAF ba om en tiltakspakke for samferdselssektoren, inkludert en vedlikeholdsmilliard på vei, støtte til kollektivselskapene og kompensasjon til byene som mister bominntekter til samferdselsinvesteringer. Natt til tirsdag kom en pakke på plass i Stortinget, hvor mye av dette var ivaretatt. Stortinget vedtar pakken tirsdag ettermiddag. 

NAF har vært spesielt bekymret for kollektivselskapene.  

Kollektivselskapene blør penger, og byene mister inntekter. Derfor er vi glade for at det nå kommer ekstramidler til byene, kommunene og fylkene, sier Ryste 

– Det ligger penger i pakken blant annet for å understøtte kommunene og fylkeskommunene til å holde oppe kollektivtrafikken. Fylkeskommunene får én milliard kroner til å sikre kollektivtrafikken, kommunene for øvrig får nærmere fire milliarder kroner for å sette i gang mottiltak, sier Ryste.  

Også på veivedlikehold og rassikring kommer det mer penger. Stortinget sier ja til en vedlikeholdsmilliard, slik NAF har bedt om. Av disse pengene går 600 mill. til riksveiene, 200 mill. til jernbane, og 100 mill. til rassikring. Stortinget har også bedt regjeringen om å komme raskt tilbake med en liste over utbyggingsprosjekter og vedlikeholdsprosjekter som kan settes raskt i gang, både på vei og jernbane 

Fylkesveiene er ikke nevnt direkte i pakken, men Stortinget sier at det bør minst bevilges fire milliarder kroner til kommunene og fylkene i den kommende tiltakspakken for å sikre oppdrag til blant annet anleggsbransjenDet er helt riktig sett. Det er et stort behov for mer veivedlikehold i hele landet. De siste seks årene har vedlikeholdsbudsjettet stått stille, og forfallet på veiene øker år for år. Med 300 000 uten jobb må vi bruke muligheten til å holde hjulene i gang og samtidig sikre tryggere og bedre veier. Nå har Stortinget sagt ja til en økning i vedlikeholdet, og dette er bra og langt på vei det NAF har ment var riktig å gjøreselv om vi hadde sett for oss at fylkesveietterslepet også hadde fått en plass i denne runden, sier Ryste.  

Dette er noe av innholdet i pakken som Stortinget vedtar 31. mars:  

  • En vedlikeholdspakke på vei, bane og rassikring på 1 mrd. kroner. 
  • Fire milliarder til kommunene for å sikre arbeidsplasser gjennom at kommunene kjøper vedlikeholds- og anleggstjenester  
  • Én ekstra milliard kroner til å kompensere for tapte billettinntekter til fylkeskommunal kollektivtrafikk 
  • Reduserte takster på riksveiferjer ut juni. Billettene blir redusert med rundt 20 pst.  
  • Økte inntekter til byene og kommunene på 3,5 mrd. kroner (frie midler).  

Les mer om tiltakspakken som Stortinget vedtok 31. mars her.