Kort fortalt:

  • Koronaviruset kan endre både pris og leveringstidspunkt på bilen din.
  • Det er viktig å sjekke kontrakten din for å vite hvilke rettigheter du har.
  • Som bilkjøper kan du heve kontrakten om din økonomiske situasjon endrer seg, men du kan måtte betale en erstatning.

Spørsmålene er mange. Her får du gode tips og råd til hvilke rettigheter du har.

Kan forhandleren øke prisen på bilen? 

Korona-epidemien kan føre til økte kostnader for bilprodusenten eller bilimportøren. Det kan igjen påvirke prisen på biler som ligger i bestilling. Et eksempel på dette er prisøkning på grunn av endring i valutaprisene. To spørsmål kan være aktuelle hvis det blir en prisøkning 

  • Kan forhandleren øke prisen på bilen dersom prisen fra leverandøren øker på grunn av korona-epidemien?
  • Kan jeg gå fra avtalen dersom prisen øker? 

Sjekk avtalen med forhandler nøye 

Dersom forhandleren skal ha rett til å øke prisen, så må det være tatt et forbehold om dette i avtalen. I standardkontrakten som mange norske forhandlere bruker, er det en klausul som gir forhandleren rett til å øke prisen på grunn av økte kostnader fra produsent eller importør.  

Standardkontrakten gir rett til å øke prisen med inntil 6 prosent uten at du får rett til å heve avtalen. I slike tilfeller kan du som kjøper bruke avbestillingsretten din, men risikerer å måtte erstatte forhandlerens økonomiske tap. Dersom prisøkningen blir på mer enn 6 prosent kan du heve avtalen uten kostnader. 

Elbil og forsinket levering på grunn av korona 

Vilkåret om maks 6 prosent prisøkning i standardkontrakten gjelder ikke der det er avtalt mer enn 6 måneders leveringsfrist. Det er ofte tilfelle ved kjøp av elbil. I slike tilfeller sier avtalen at du må akseptere mer enn 6 prosent prisstigning uten hevingsrett.

Vi stiller oss skeptiske til vilkåret og mener at dette etter omstendighetene kan være urimelig dersom det gir en uforholdsmessig stor prisøkning.  

Dersom det ikke er tatt noe forbehold om prisøkning, så er utgangspunktet at forhandleren ikke kan øke prisen. Da har du rett til å kreve kjøpet gjennomført til avtalt pris.  

Her tar vi forbehold om at koronaepidemien får så langvarige og vidtrekkende konsekvenser for produsenter og forhandlere, at dette forandrer den rettslige situasjonen slik at man etter hvert vil kunne påberope bristende forutsetninger som grunnlag for å endre eller fragå avtaler. 

Kan jeg heve kjøpet fordi forhandleren ikke klarer å levere bilen i tide? 

Dersom forhandleren ikke klarer å levere bilen til den avtalte tiden, så kan du ha rett til å heve kjøpet. Hovedregelen er likevel at du må gi forhandleren en rimelig tilleggsfrist for levering før du kan heve kjøpet. Dette følger både av forbrukerkjøpsloven og av standardkontrakten som de fleste norske forhandlere bruker. Hva som er en rimelig tilleggsfrist, må vurderes konkret i hvert tilfelle.  

Dersom du har avtalt at det er en forutsetning for kjøpet at levering skjer til et bestemt tidspunkt, så vil du kunne ha rett til heving uten at forhandleren får en tilleggsfrist. En slik avtale kan fremgå av den skriftlige kontrakten direkte, eller det kan følge av annen kommunikasjon som du har hatt med forhandleren på e-post eller liknende i tilknytning til avtaleinngåelsen. 

Du har rett til å heve kjøpet selv om forsinkelsen skyldes korona-epidemien og derfor er noe som forhandleren ikke har ansvar for eller kontroll oversåkalt force majeure. 

Retten til å kreve erstatning på grunn av forsinkelsen kan imidlertid falle bort fordi forsinkelsen er utenfor forhandlerens kontroll.  

Kan jeg kreve erstatning for utgifter jeg har på grunn av forsinket levering av bilen? 

Dersom bilen er forsinket på grunn av korona-epidemien, vil du som hovedregel ikke ha rett til å kreve erstatning fra forhandleren for utgifter du har på grunn av forsinkelsen. Grunnen til dette er at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som er utenfor forhandlerens kontroll, og da blir forhandleren ikke erstatningsansvarlig for ditt økonomiske tap. Dette gjelder også krav om erstatning i forbindelse med en heving av kjøpet.     

Kan jeg avbestille bilen fordi jeg blir permittert og taper inntekt? 

Mange opplever nå usikre tider. Blir du permittert eller mister inntekt kan det bli tøft å klare det bilkjøpet man så for seg for bare kort tid siden. Da kan det være greit å vite at du har rett til å avbestille bilen før den er levert, uavhengig av årsak til avbestillingen. Denne avbestillingsretten følger av forbrukerkjøpsloven og er også regulert i standardkontrakten som de fleste norske bilforhandlere bruker.  

Spørsmålet er imidlertid om du kan avbestille uten å måtte erstatte det økonomiske tapet som forhandleren får på grunn av avbestillingen. Her er hovedregelen at tap av inntekt er forbrukerkjøperens egen risiko. Selv om du er uforskyldt i at du mister inntekt, må du i utgangspunktet betale erstatning til forhandleren dersom forhandleren taper penger på avbestillingen. Et slikt tap kan typisk være den fortjenesten som forhandleren ville hatt ved salget.  

Forhandleren har plikt til å begrense sitt tap, og dersom bilen videreselges uten tap for selgeren så kan dette redusere erstatningen betrakteligDet er vanlig å avtale en standarderstatning ved avbestilling. Sjekk avtalen din for å se om dette er avtalt i ditt tilfelle. 

Når vi sier at forbrukerkjøper som hovedregel har risikoen for tap av egen inntekt, så tar vi forbehold om at korona-epidemien får så langvarige og vidtrekkende konsekvenser at det forandrer den rettslige situasjonenSe punktet over om bristende forutsetninger