Kort fortalt:

  • Det er et stort behov for mer veivedlikehold i hele landet.
  • Kollektivselskapene taper inntekter på inntil 860 millioner kroner i måneden.
  • Biltrafikken inn i de store byene er redusert med 40 prosent.

Vi følger situasjonen løpene, og har derfor laget en artikkel om hvordan koronaviruset påvirker deg som trafikant. Den er basert på informasjon gitt av myndighetene: Her er de nye korona-reglene du må vite om.

Vi må sikre transporten i framtiden

En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Det kommer dager etter dette, og vi er nå i en fase hvor drift og aktivitet må trygges og opprettholdes for å sikre transporten i framtiden. Det er tre tiltak som nå bør settes i verk: 

1. Økt veivedlikehold 

Det er et stort behov for mer veivedlikehold i hele landet. De siste seks årene har vedlikeholdsbudsjettet stått stille, og forfallet på veiene øker år for år. Nå bør regjeringen bruke muligheten til å holde hjulene i gang. I første omgang bør fylkene få en vedlikeholdsmilliard som setter dem i stand til å raskt starte opp etterlengtede vedlikeholdsprosjekter. På den måten holdes hjulene i gang hos anleggsbransjen, samtidig som veiene settes i bedre stand for trafikanter og næringsliv.

2. Kollektivselskapene

Kollektivselskapene rapporterer at de taper inntekter på inntil 860 millioner kroner i måneden. Dette kan ikke fortsette, og vi frykter at transportselskapene må permittere og at noen i verste fall kan gå konkurs. Det vil gi store og uønskede ringvirkninger for transportsektoren, og sette utviklingen til kollektivtilbudet i fare. Inntektsbortfallet bør derfor kompenseres raskt, sier hun.

Staten bør kompensere inntektsbortfallet med 200 millioner kroner i uken, så lenge reiserestriksjonene gjelder. Dersom de mange som nå har hjemmekontor ikke har et kollektivtilbud å komme tilbake til, vil det bli kø, kork og kaos på veiene inn til byene. 

3. Erstatte bortfallet av bompenger 

Biltrafikken inn i de store byene er redusert med 40 prosent. Dette betyr at noen planlagte samferdselsprosjekter i byene kan bli prioritert bort. Det er fordi bominntektene til byene faller kraftig. Dersom helt nødvendige prosjekter stopper opp vil ikke byene klare å imøtekomme befolkningsveksten. Inntektsnedgangen illustrerer målkonflikten med bompenger, om at jo mer trafikken reduseres, jo mindre penger får byene til å investere i samferdsel. Bompenger bør derfor erstattes av fellesskapsfinansiering, og situasjonen som har oppstått nå illustrerer hvorfor. Vi mener byene bør få 50 millioner kroner i uken som kompensasjon for reduserte bominntekter. 

En tiltakspakke for samferdselssektoren bør se slik ut: 

  • En vedlikeholdsmilliard til fylkeskommunene, som kan sette fylkene i stand til å starte opp omfattende og etterlengtet vedlikehold av veiene
  • 200 millioner kroner uken til de kommunale og fylkeskommunale kollektivselskapene, så lenge unntaksreglene gjelder.
  • 50 millioner kroner i uken i kompensasjon til byene for reduserte bominntekter, så lenge unntaksreglene gjelder.
  • Redningspakke til jernbaneselskapene, for eksempel ved at Jernbanedirektoratet gir rabatt på driveavtalene så lenge unntaksreglene gjelder.
  • Midlertidig fjerne omregistreringsavgiften ut året for å stimulere til å opprettholde bruktbilomsetningen.
  • Midlertidig innføre en vrakpremie ut året på 5 000 kroner på toppen av vrakpanten.
  • Utvide ordningen med statlig støtte for ladere i parkeringsanlegg og borettslag til å også inkludere destinasjonsladere (ordningen er lovet i regjerings-plattformen, men ikke iverksatt ennå).

Les også: NAF etterlyser tiltakspakke for samferdselssektoren