Dette gjør NAF til noe mer. Som medlem er man en del av et stort fellesskap sammen med hundretusener av andre.

Med over en halv million medlemmer har NAF styrke til å gi både gode medlemsfordeler og være en tung samfunnsaktør. Denne styrken bruker vi med klokskap, og i 2011 har vi oppnådd mye. Den sorte løven på den gule bakgrunnen har absolutt vist klør i året som har gått.

NAF er Nordens største ikke-statlige forbrukerorganisasjon. Dette er vi kjent for, men også på politikkfeltet er NAF en betydelig aktør. Den politiske jobbingen er mindre synlig for våre medlemmer, men i 2011 fikk vi til mye.

Delseier om bilavgiftene
Et stort satsingsområde i 2011 var bilavgiftene. NAF har som mål at miljøvennlige og trafikksikre biler skal være mulig å kjøpe for alle. Det  krever en helhetlig omlegging av dagens avgiftssystem. Gjennom en grundig rapport ga vi innspill til myndighetene om hvordan vi mener dette helhetlige avgiftssystemet bør være. I Statsbudsjettet så vi at NAF var lyttet til! Selvsagt fikk vi ikke gjennomslag for alt, men på viktige punkter var vår politikk tatt inn. Den viktigste endringen er at avgiftene fra 2012 endrer vektleggingen fra det som er i motorrommet til det som kommer ut av eksospotta. For oss er dette et skritt i riktig retning, men nå er det viktig at avgiftene på bil gjennomgås i sin helhet slik at vi får et robust system for fremtiden.

 

Trafikksikkerhet - lønnsomt med nye veier
Trafikksikkerhet er helt sentralt for NAF. Døds-  og skadetallene på norske veier har gått ned de siste årene, men fremdeles er tallene uakseptable, og påfører samfunnet og enkeltpersoner både lidelse og store kostnader hvert år. Derfor har vi utviklet et verktøy for å regne samfunnskostnadene ved å la være å utbedre eller bygge nytt på ulike veistrekninger. Det er liten tvil om at ulykkesutsatte og ineffektive veier koster samfunnet mye i tillegg til de tragediene det er med drepte og hardt skadde i trafikken. Beregningsverktøyet kan brukes på riks- og  fylkesveier og gir oversikt over ulykkes-, tids-, avstands- og miljøkostnader.  Det er viktig for NAF å vise politikere og andre beslutningstagere at det lønner seg å bygge nye og trafikksikre veier,  og da er dette beregningsverktøyet uvurderlig.

I 2011 bidro NAFs utregninger til å få fortgang i debatten om både E16 i Hordaland, og debatten om valg av trasé på E18 i Aust-Agder. Dette verktøyet vil vi bruke aktivt i årene som kommer. I tillegg til dette legger NAF sine frivillige og ansatte ned betydelig arbeid i holdningsskapende og forebyggende arbeid for å hindre fremtidige ulykker.NAF sine øvingsbaner, reflekskampanjer og aktiviteter for trygg skolevei  er eksempler på dette.

 

Vaktbikkje overfor landets største veieier
Gjennom et par år har vi hatt stort fokus på hvordan fylkene takler sitt utvidede ansvar for landets veier. I 2010 overtok fylkene ansvar for over halvparten av det som tidligere var riksveier. Det fulgte med penger, men disse var ikke øremerket vei. NAF har kartlagt fylkenes pengebruk på vei, og det er kun få som har brukt pengene etter Stortingets intensjon. Tallene er lagt fram og har skapt debatt både i departementer og Storting. Vi vil fortsette å følge med hvert år fordi det er viktig at en uavhengig aktør som NAF følger med på hvordan Norges største veieier bruker sine midler.

 

Rekordraskt i gjennomslag
Flere nye motorveier har vist seg å ikke tåle norsk vinter og fått telehivskader. En av strekningene er riksvei 2. Her ville Statens Vegvesen at 60 prosent av reparasjonsskadene skulle betales med bompenger. NAF reagerte raskt og sa i Aftenposten at det er helt uakseptabelt å legge regningen til bilistene når Statens Vegvesen har gjort en dårlig jobb. Dagen etter gikk Magnhild Meltveit Kleppa ut og uttalte at departementet tar regningen. Dette var rekord i raskt gjennomslag for NAF og vi sparte veibrukerne for store summer.

Innfartsparkering nødvendig i storbyene
Innfartsparkering kombinert med et velfungerende kollektivtilbud er viktig for å løse transportutfordringene i storbyene. Derfor har vi utviklet en modell for hvor innfartsparkeringer bør ligge, brukervennligheten  og utformingen av parkeringsplassene. Modellen til NAF har også med  forslag til sanntids-informasjonsskilt som viser kjøretid med bil og med kollektiv på det aktuelle tidspunktet. Gjennom møter og lobbying har NAF presentert sine tanker og fått innfartsparkering høyere opp på den politiske agendaen. Nå fortsetter vi jobben for å løse transportfloken som kommer i Norges storbyer.

Forbrukerens beste venn
Også i 2011 har NAF i kjent stil jobbet hardt for forbrukernes rettigheter. I året som har gått ble Norges reklamasjonsrett i forbrukerkjøpsloven truet. EU foreslo å innføre et nytt forbrukerdirektiv med maksimum reklamasjonstid på to år ved kjøp av varer. Et slikt direktiv ville være et sjumilssteg tilbake fra de fem årene med reklamasjonsrett norske forbrukere har i dag. Derfor påvirket NAF både norske myndigheter, EU kommisjonen direkte og via vår paraplyorganisasjon FIA. Protestene fra oss og andre forbrukerorganisasjoner gjorde at direktivet ble endret fra at to år skulle være en minimumsgrense og ikke en maksimumsgrense. Dermed beholder norske forbrukere fem års reklamasjonstid. Dette var en viktig seier for NAF.
I flere år har NAF ivret for at bilbransjen skal bruke garantier som et konkurranseelement. Dette har blitt lyttet til. I 2011 kom et ras av utvidede garantitider. Landets største bilimportør utvidet garantitiden fra tre til fem år, og etter det fulgte de fleste store bilmerkene etter. En importør økte til sju år. Utvidelsen av garantitiden er også en godbit for norske forbrukere.

Lønnsomme medlemstilbud
Som medlemsorganisasjon er vi opptatt av å videreutvikle vårt medlemstilbud hele tiden. I 2011 satset vi stort på en ting og det var NAF Forsikring. Styrken i antall medlemmer gjorde at vi fremforhandlet de beste vilkårene på bilforsikring. Gjennom året har NAF Forsikring utvidet tilbudet og er en fullverdig leverandør av skadeforsikringer.

NAFs medlemstilbud er mange, og for lettere å være aktuell for medlemmet der de til enhver tid er, utviklet vi en iPhone-app som gjør at man får opp medlemstilbud der man er. I tillegg får man mange nyttige forbrukertips. App’en har også en funksjonalitet som ved aktivisering  tilkaller veihjelp der du er samtidig som den automatisk gir  vår alarmsentral  din posisjon for å sikre rask og effektiv respons. Vi har også en app for Android på trappene.

Nye medlemstilbud i 2012
Videreutvikling av våre medlemstilbud i tillegg til nye tilbud er svært viktig. I året vi nå er inne i kommer det flere godbiter.

Våren 2012 kommer NAFs egen barneklubb, Barnas NAF. Denne satsingen er en del av vår filosofi om at trafikkopplæring er en livslang læring og det er viktig å starte tidlig for å få inn gode holdninger om trafikksikkerhet.

Innen veihjelpen kommer det en nyttig nysatsing, nemlig nøkkelforsikring. Som medlem med veihjelp er bilnøklene forsikret mot tap, tyveri eller skade. Veihjelpen i NAF er personlig og det betyr at nøkkelforsikringen gjelder for den bilen du bruker når skaden skjer. 

Ved våre NAF Sentre rundt om i Norge kommer det i 2012 et nytt tilbud som skal hjelpe våre medlemmer til et enklere og rimeligere bilhold. Det nye tilbudet er feilsøking på bilen. Dette kan hjelpe til å avdekke feil og våre kompetente folk på sentrene vil gi en faglig anbefaling for videre oppfølging.

Alt i alt har 2011 vært et godt år for NAFs påvirkningsarbeid både politisk og forbrukerrettslig. Dette betyr slett ikke at vi lener oss tilbake og hviler på laurbærene. Noen av seirene er delseiere, så som bilavgiftene. Andre  temaer er starten på noe større så som bruken av vårt verktøy til å regne ut samfunnskostnadene ved utbedring eller utbygging av vei. Vi skal fortsatt stå på slik at alle alltid skal kunne reise sikkert og miljøvennlig, og vi skal alltid være en vaktbikkje for norske forbrukeres rettigheter.