NAF har hatt stor innvirkning på endringene i bilavgiftssystemet de siste årene. Endringene har ført til at det legges mer vekt på det som kommer ut av eksospotta enn det som er i motorrommet.  Derfor er vi positive til at det også for statsbudsjettet neste år er lagt opp til ytterligere reduksjon av avgiftene på antall hestekrefter og sterkere vektlegging på utslipp av CO2.

Må gi slipp på prinsippet om provenynøytralitet

Finansdepartementets prinsipp om at avgiftslette et sted i systemet må tas inn med avgiftsøkning et annet sted, må man se bort fra skal Stortingets målsetning i klimaforliket nås. Et mål om CO2-utslipp på 85 gram per kilometer i 2020 kan ikke nås om man tviholder på prinsippet om provenynøytralitet.

For høye avgifter hemmer en fornyelse av bilparken. Derfor får vi ikke skiftet ut lite trafikksikre og miljøvennlige biler raskt nok. Statens inntekter fra bomavgifter har økt de siste årene, og dette bør gjøre det mulig å redusere engangsavgiften på biler.

I forslaget til statsbudsjett gir senkningen av innslagspunktet for CO2-komponenten fra 115 gram per kilometer til 110 gram, noen uheldige virkninger. Dette rammer de mest klima- og miljøvennlige bilene. Eksempelvis vil en bil som slipper ut 50 gram per kilometer få en avgiftsøkning på 2000 kroner, mens en bil som slipper ut 80 gram vil øke med 4000 kroner. Derfor mener NAF at innslagspunktene for CO2-komponenten ikke må endres nå.

Skjerpede krav til utslipp av nitrogenoksider bryter med prinsippet om at forurenser betaler

Nye biler vil i stor grad løse problemet med utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra personbiler. Derfor er en kraftig avgiftsøkning på hele 30 prosent i strid med prinsippet om at forurenser skal betale. Forslaget til økning gjør at bilkjøpere skattlegges langt kraftigere enn tilfellet er for andre bransjer som forurenser langt mer.

Vrakpantøkning fungerer

Fra 2012 har vrakpanten blitt fordoblet etter at den sto på stedet hvil i ti år. Resultatet viser at dette gir god effekt. Fra høsten 2012 til nå har antall vrakede biler økt med nesten 50 prosent.

I forslaget til statsbudsjett er det ikke lagt opp til mer økning i vrakpanten. NAF mener vrakpanten må bli minst 5000 kroner før vi får en skikkelig ufasing av trafikkfarlige biler. Derfor foreslår NAF å fortsette den gode trenden og øke vrakpanten med 500 kroner i 2014.

Reduser omregistreringsavgiften mer

En reduksjon i omregistreringsavgiften på 14 prosent for personbiler er bra, men det er rom for å redusere denne avgiften mer. På sikt mener NAF at omregistreringsavgiften skal erstattes av et fast gebyr som kun dekker statens kostnader ved omregistrering. Det innføres nå for tilhengere, og målet må være å få til dette også for biler.