Infrastruktur innen transport, energi  og kommunikasjon er en viktig forutsetning for et velfungerende og framtidsrettet samfunn. Dette sikres på de fleste områder ved en utbygging som er tilpasset behovet i samfunnet, og skjer uavhengig av politisk planlegging og vedtak, for slik å sikre landet en infrastruktur som gir et godt grunnlag også for framtidige generasjoner. Det er to vesentlige unntak fra denne regelen; veier og jernbane. Her er det fortsatt de årlige statsbudsjettene som legger rammene for hvordan tilbudet blir, ikke samfunnets behov for god infrastruktur.

Etatenes forslag til NTP viser at en økning i bevilgningene til bane og vei på 45 prosent ikke vil bidra til å skape en bedre infrastruktur i overskuelig framtid, hverken på vei eller bane, innenfor dagens system.

I internasjonale sammenligninger, kommer Norge dårlig ut i forhold til øvrige land og spesielt i forhold til Europa for øvrig. Av 142 land vurderes veistandarden vår som nr. 84. Tilsvarende på jernbane er nr. 54. På de områdene som finansieres utenfor statsbudsjettet basert på samfunnets behov er situasjonen dramatisk annerledes. Innen luftinfrastruktur er vi nr. 9 og på elektrisitet nr. 16. (World Economic Forum 2011)  

Fremtidig finansieringsløsninger bør tilpasses det reelle behovet, og ikke de ulike regjeringers behov for å kontrollere utbyggingen. Da kan også Norge oppleve at vi får en infrastruktur som er tilpasset brukernes behov for å reise trygt, miljøvennlig og effektivt.  

Gardermoen, 21.04.2012