Vestlandet med bratte fjell og dype daler er det området som er mest skredutsatt i Norge. Sogn og Fjordane har mest skred, etterfulgt av Hordaland og Møre og Romsdal. Sikring er livsviktig for trafikantene og behovet er stort. Statens vegvesen har beregnet at for å utbedre de fleste skredpunktene med høy og middels risiko, må man opp i en sum på 25 milliarder kroner bare på fylkesveinettet.

Regjeringen vil i NTP bruke 12 milliarder på skredsikring på fylkesveiene. Fordelingen er 4,5 milliarder frem til og med 2023 og 7,5 milliarder de siste seks årene i perioden.

- De overbyr det etatene foreslo, men totalsummen er under halvparten av behovet. I tillegg er vi bekymret over at to tredjedeler av investeringene er lagt inn i siste del av perioden, mener Skjøstad.

Om lag like mye penger skal brukes på riksveiene, men også her er fordelingen skjev i forhold til de to periodene transportplanen er delt opp i.

Tunneloppgradering går sakte
Regjeringen rekker ikke å oppgradere alle riksveitunnelene innen fristen som er satt i 2019. Tunnelene på europaveiene og andre hovedfartsårer blir prioritert og vil være ferdig i 2021, mens resten av tunnelene på riksveiene skal være ferdig oppgradert innen 2023.

- Her følger de vår oppfordring fra høringen om Nasjonal transportplan. Når oppgraderingene først er forsinket, sa vi at de må fullføres kort tid ut i planperioden. Det gjør de nesten, sier Stig Skjøstad.