Utfordringene er store innen norsk samferdsel. Både i forhold til veiutbygging i distriktene og det store etterslepet på vedlikeholdet. I tillegg forventes det stor befolkningsvekst i storbyområdene, som gir store utfordringer. De tre lekkasjene er fergefri E39, utbygging av InterCity-tog på Østlandet og økt kollektivsatsing i storbyene. Dette er viktige satsinger.

NAF mener vi trenger systemendring og taktskifte
Det NAF mener blir aller mest spennende å se når forslaget til NTP kommer i april er hvordan man har tenkt å gjennomføre satsingene. For å få til de store samferdselsutbyggingene det er snakk om må det tenkes nytt om finansiering og ikke minst må det gjøres noe med tiden man bruker på å planlegge samferdselsprosjekter i Norge.

NAF mener at finansieringen av store prosjekter må sikres en forutsigbar finansiering, slik at prosjekter kan gjennomføres i sin helhet. Planprosessene må også forenkles og slik sikre en langt kortere planleggingstid enn i dag.

Fergefri E39
Veien fra Kristiansand til Trondheim langs vestlandskysten er preget av mange fjordkrysninger med ferge. Både befolkning og ikke minst næringslivet på Vestlandet har lenge jobbet for å få på plass en fergefri europavei. NAF har også vært en pådriver for dette. Nå er hele denne strekning lagt inn i NTP.

InterCity-tog på Østlandet
NAF mener at InterCity-tog er bærebjelken for å løse transportutfordringene inn og ut av hovedstaden. Lekkasjen i forhold til NTP signaliserer at det vil bli bygd ut dobbeltspor til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar innen 2024. Dette tilsvarer det som kalles indre trianglet av InterCity-utbyggingen.

Det er positivt at det tidfestes når utbyggingen skal være ferdig. NAF skulle helst sett at utbyggingen hadde gått til Skien, Halden og Lillehammer med en gang, men planleggingen av disse strekningene settes også i gang.

Økt kollektivsatsing i byene
Staten skal ta et større ansvar for kollektivutbygging i de store byene. Dette har NAF arbeidet for lenge og vi er veldig fornøyde med de signalene som nå kommer. Byene skal belønnes for satsing på kollektivtrafikk. Samtidig skal biltrafikken inn til byene reduseres ved hjelp av flere tiltak.

NAF er opptatt av rekkefølgen i dette. Det må ikke bli slik at det innføres restriktive tiltak før alternativene er på plass. Folk må komme seg rundt. Derfor må gode alternativer på plass før man innfører restriksjoner på biltrafikk.