En økning av drivstoffavgiftene vil ramme distriktene. Vi må ikke glemme at halve Norge ikke har noe reelt alternativ til bilen på sine hverdagsreiser. Det er et feilspor å løfte fram drivstoffavgiften som det største miljøtiltaket. Skal vi nå klimamålene trenger vi en renere bilpark og et avgiftssystem som fungerer, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Norge er allerede i ferd med å nå ett av klimamålene: at nye privatbiler ikke skal slippe ut mer enn 85 g CO2 pr kjørte kilometer. Dette har skjedd gjennom en suksessfull vridning i avgiftssystemet i favør av biler med lave utslipp.

- Å få flere over fra bil til andre alternativ i byene er viktig, men nå rammes distriktene samtidig, sier Sagedal.

Målene for hvilke utslippskutt som skal gjøres innenfor transport er satt: Innen 2025 skal nybilsalget kun være nullutslippsbiler. Innen 2030 skal klimagassutslippene for transportsektoren halveres.

NAF mener disse klimamålene kan nås, dersom man iverksetter riktige tiltak nå. Elbilsuksessen viser at det mulig med rask omstilling, men vi er avhengig av å skifte ut bilparken raskere for å nå klimamålene. NAF mener økt vrakpant er et viktig tiltak som alt for få peker på.

- Det som virkelig har miljøeffekt, og samtidig er bra for folk, er at bilene på veiene slipper ut mindre klimagasser, sier Sagedal. - I tillegg må det selvsagt tilrettelegges bedre for bruk av kollektiv, sykkel og gange i sentrale strøk, mens utslippsgjerrige biler fortsatt vil være viktige for folk i distriktene, sier hun.

NAF mener tiden er inne for å erstatte dagens avgifter med intelligent veiprising. Trafikantorganisasjonen har oppfordret regjeringen til å utrede et intelligent, ikke-sporbar veiprising som en erstatning for dagens bilrelaterte avgifter.

NAF om Statsbudsjettet:

  • NAF er mot økte drivstoffavgifter fordi det rammer urettferdig i distriktene
  • Omleggingen av engangsavgiften mot de bilene som slipper ut minst er i tråd med NAFs syn: vi mener at det skal være bilens utslipp, og ikke motorkraft, som bestemmer avgiften
  • Når det gjelder nullutslippsbiler mener vi at ordningene med reduserte kjøpsavgifter bør bestå inntil denne typen biler er konkurransedyktige
  • Vi stiller spørsmål ved hvorvidt den varslede reduksjonen i bompengetakster faktisk vil komme forbrukerne til gode i 2017. NAF mener generelt at bompenger er feil måte å finansiere veibygging
  • NAF ser positivt på økningen i midler til samferdsel, spesielt vedlikehold av riksveiene, men det bør bevilges mer, øremerkede midler til opprusting av fylkesveiene