Gjennom et avgiftssystem som fornyer bilparken kombinert med målrettet brukerbetaling, er det mulig å oppnå reduserte klimautslipp fra persontrafikken i tillegg til bedre byluft med økt framkommelighet.

Dersom man alene satser på tiltak som økte avgifter og forbud mot kjøring, oppnår vi liten effekt. Skal bylufta bli bedre samtidig som hverdagsreisene blir håndterbare, må det også investeres i innfartsparkeringer, bedre kollektivtilbud og tryggere forhold for syklister og fotgjengere. Hverken arbeidstagere, arbeidsgivere, klima og miljø er tjent med at samfunnet stopper opp og NAF krever derfor storstilt satsing på flere transportformer.

Sarpsborg, 23. april 2016