NAF jobber gjennom hele året med politiske saker som påvirker din hverdag når du ferdes i trafikken. Som medlem er du med å støtte dette arbeidet.

Nå har vi lagt frem en rapport som tar for seg hva som må gjøres for at alle skal sikres raskere, renere hverdagsreiser i fremtiden. Vi har kalt det et Veikart, og det er lagt frem som en støtte til politikerne. I Veikartet viser vi at det må tenkes nytt rundt hvilke virkemidler som politikerne bruker.

Vi har blant annet satt fokus på drivstoffavgiften. Vi er bekymret for at politikerne vil fortsette å skru opp drivstoffavgiften for å nå det politiske målet om mindre bilbruk i byene. Men dagens drivstoffavgift er ikke egnet for å påvirke bilbruk hverken i byene eller i distriktene. Uansett valgresultat til høsten, kan vi ikke ha fire nye år med krangling over drivstoffavgiften.

Hva er drivstoffavgiften?
Meningen med drivstoffavgiften er at vi, når vi bruker bilen, skal betale for veislitasje, ulykker, støy, køkostnader og luftforurensing. Problemet er at alle betaler den samme avgiften, uansett hvor og når du bruker bilen og uansett om du har et bussalternativ eller om bilen er det eneste fremkomstmiddelet som finnes der du bor.

Hvorfor vil NAF fjerne drivstoffavgiften?
Det må utredes et helt nytt system som skal erstatte blant annet drivstoffavgiften, nemlig veiprising. Tanken er at prisen for å bruke bilen må gjenspeile hvor du kjører (midt i byen eller på landsbygda), når du kjører (midt på dagen eller i rushtiden) og hva du kjører (en bil med høyt eller lavt utslipp) Det er mest rettferdig.

Vil NAF at færre skal kjøre bil?
Med befolkningsveksten i byene så vil det rett og slett ikke være plass til at alle skal kjøre bil. Men du skal ikke mange kilometerne utenfor byene før bilkjøring ikke er noe problem. Derfor må vi skille mellom by og bygd: på bygda må folk kunne kjøre bil, rimelig. I byen kjører folk allerede mindre. Der velger man ofte kollektivt fordi det på mange reiser er enklest og rimeligst. Politikerne sitter allikevel og sier at folk skal kjøre enda mindre bil i by og bruker drivstoffavgiften for å få til det. De skrur den opp, og rammer samtidig distriktene. Derfor sier vi at drivstoffavgiften ikke er det riktige virkemiddelet for å få til endring i bilbruk.

Skal folk betale mer for å kjøre i by?
Vi skal ikke skape rettferdighet gjennom at byene skal betale mer enn i dag. Når man tar med utgifter til bompengeringer og parkering, så betaler by-bilistene allerede mer. Vi vil skru sammen systemet på nytt slik at det blir en mer rettferdig fordeling ut fra hvilken belastning du faktisk påfører samfunnet. Det må blant annet mer penger inn fra næringslivet. Hvis næringslivet bidrar i henhold til den belastningen de påfører i form av forurensning, slitasje og kø, er summen til fordeling på private mindre.

Hva med folk i bynære strøk, og rundt byene, som ikke har et godt kollektivtilbud der de bor? Nettopp!
Det handler om hvilke alternativer man gir folk. Med veiprising kan man skille mellom de strekningene og tidspunktene folk har gode alternativer, og der man ikke har det. Har du ikke alternativ til bilen, må det være rimelig å bruke den bilen på den strekningen. For at veiprising skal fungere må politikerne satse på kollektiv der det er passasjerer til det, og legge til rette for at folk kan kjøre der de trenger det.

Men er drivstoffavgiften for høy i dag?
Problemet er at alle betaler det samme. Det vil si at de som kjører i distriktet betaler for mye og de som kjører midt i byen betaler for lite.  Og næringslivet betaler altfor lite, uansett hvor de kjører. Vi har sett at det er vilje til å skru opp drivstoffavgiften. Vi advarer mot å fortsette med det, her bør politikerne tenke nytt.

Hvorfor nå?
Fra NAF lanserte veiprising høsten 2016, så har ideen blitt plukket opp av mange partier. Nå forventer vi handling. Vi er bekymret for at politikerne får dårlig tid og at de skrur drivstoffavgiften opp og opp, for å få ned bilbruken i byene. Innstramming på bilbruk som rammer hele landet løser ikke trengsel og forurensning i byene. Politikerne må ikke glemme at mobilitet er en forutsetning for et samfunn som skal fungere.

Vil veiprising overvåke reisene våre?
Veiprising kan løses på en måte som ikke sporer reisene dine, men likevel gir deg en rettferdig pris basert på når og hvor du kjører. Enten gjennom en fysisk boks som registrerer noen data fra hver kjøretur, eller gjennom satellitt-baserte systemer. Uansett må personvernet ivaretas, og teknologien som gjør dette finnes i dag.

Veiprising handler om tre megatrender:
Teknologi, befolkningsøkning og klimautfordringen.  Samfunnet må justere politikken for å svare på de tre megatrendene. Veiprising kan være løsningen.

I 2015 lanserte NAF en ny modell for finansiering av veibygging. Har dere gått bort fra denne?
Nei, vi mener fortsatt at et veifond/veibank, med større innskudd fra oljefondet, kan være et alternativ til dagens modell med finansiering over statsbudsjettet og bompenger.

Kan bompengene bli borte med veiprising?
Ja, for eksempel i kombinasjon med mer utbygging av veier finansiert av veifond/veibank, og ved at man bruker veiprising i stedet for bompengeringer rundt byene for å regulere trafikken.