Det har blitt tryggere å være trafikant de siste 60 årene. I 2015 ble 125 personer drept i trafikken – mindre enn halvparten av de om lag 300 som omkom i Trygg Trafikks stiftelsesår 1956.

Tross flere biler på veiene er det nå færre som dør i trafikken. Likevel er det langt frem til vi når null. Trafikkmønstrene er i endring. Flere går og sykler. Ny teknologi i bilene hjelper oss å bli bedre sjåfører. Vi har kommet langt allerede, men vi må ikke sovne bak rattet.

Tenk sammen!

Mye av trafikksikkerhetsarbeidet er i dag konsentrert rundt kampanjer med ulike aktører som avsender. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017, den overordnete strategien for hvordan ulike aktører skal jobbe med trafikksikkerhet detaljerer arbeidet. Statens vegvesen, politiet og Trygg Trafikk og andre har alle en rekke tiltak de skal gjennomføre – kursing, kartlegging og kontroller. En del av tiltakene er rettet mot spesielle grupper, mens andre er generelle holdningskampanjer. De fleste tiltakene har den enkelte aktør kommet frem med selv, og har et eget ansvar for å gjennomføre.

Planperioden er snart over. Neste år ventes en stortingsmelding om trafikksikkerhet. Fagetatene innenfor samferdsel ser allerede nå at trafikksikkerhetsorganisasjonene bør samarbeide bedre.

Dette slutter NAF seg helhjertet til.

Tenk nytt!

Vi etterlyser nytekning i trafikksikkerhetsarbeidet. Mange steder samarbeider NAF sine lokalavdelinger godt med andre aktører. For eksempel i Vestfold, hvor Trygg Trafikk og NAF samarbeider om å hjelpe skolene å gjennomføre sykkelundervisning. I fylket deltar alle 5., 6. og 7. klassinger i vår felles sykkelkonkurranse. Gjennom dette gratis tilbudet har skolebarna både teori og praksis slik at de kan bli tryggere trafikanter.

I Telemark samarbeider NAF, Gjensidige og FTU (Fylkets trafikksikkerhetsutvalg) om å hjelpe førsteklassingene til en myk start på sin hverdag som trafikanter. Hver aktør bidrar med det vi gjør best, og i fellesskap har vi fått til et opplegg der førsteklassingene går ut i trafikken rustet med refleks på sekken og med kurset «Barn i buss og i trafikk» bak seg.

Hva kunne vi oppnådd om vi løftet denne typen samarbeid til et nasjonalt nivå?
Denne påsken mistet mer enn 100 bilførere førerkortet på grunn av høy fart, de fleste var menn. Kunne vi fått færre råkjørere om alle vi trafikksikkerhetsaktører hadde samordnet vår innsats før påskeutfarten? Hva om NAF, Trygg Trafikk, Politiet, Statens Vegvesen, Yrkestrafikkforbundet, Norges Lastebileier- Forbund og andre hadde satt oss ned sammen og stilt spørsmålet: hva kan vi i fellesskap gjøre for å redusere antallet fartsovertredelser i påsketrafikken?

Tenk fremover!

De gode, innovative løsningene kommer ofte når flere tenker sammen. Ser vi fremover, ser vi også at teknologien spiller på vår side. Intelligente trafikksystemer, ombord i bilene og i systemene som regulerer trafikken, vil gjøre oss til bedre trafikanter.

Etter hvert som reisemønstre også endrer seg, må vi som jobber med trafikksikkerhet også ta inn over oss at ulykkesstatistikken vil endres. Den er allerede i endring.
Vi må legge fra oss tankegangen om at det bare er en dårlig sjåfør som skaper ulykkene.

Antall drepte og hardt skadde per transporterte kilometer er rundt tre ganger høyere for syklister enn for bilister. For fotgjengere er antallet skader fire ganger høyere per transporterte kilometer. Med flere syklister på veiene må også trafikksikkerhetsarbeidet rettes mot disse. Tiltakene må treffe de gruppene som er mest utsatt, og tiltakene må samordnes mellom flere aktører.

I 1956 var det ingen som kunne forestille seg at vi 60 år senere snart kunne slippe rattet og overlate kjøringen til bilen. Med bedre samarbeid mellom aktørene, tydeligere målretting mot utsatte grupper og innføring av ny teknologi trenger ikke null skadde og drepte i trafikken å forbli en visjon. NAF mener det kan bli en målsetting.