Skoleveien er ofte full av trafikkfeller for barna. Så mange som en av fire voksne oppfatter skoleveiene som utrygge, viser en landsomfattende undersøkelse utført av NAF. Hele 37 prosent av foreldre med barneskolebarn mener det samme.

– Det er bekymringsfullt, mener Nils Sødal, fungerende kommunikasjonssjef i NAF. - Enkle grep kan gjøres for å bedre forholdene. Sikre fortau og sykkelveier er viktig, fortsetter han.

Det er også disse tiltakene foreldre peker på for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs veiene. En god standard for myke trafikanter rundt skolene er viktig.

– Vi vet også at barn ikke oppfatter og vurderer farer på samme måte som voksne. Barn er spontane og impulsive. Derfor må vi voksne være ekstra oppmerksomme, sier Sødal.

NAFs undersøkelse viser at kun 20 prosent av de uten barn i huset synes skoleveiene er utrygge, mens hele 31 prosent av foreldre med hjemmeboende barn og 37 % av de med barneskolebarn svarer det samme. Jo yngre barn man har, jo mer frykter man skoleveien.

– Vi oppfordrer alle trafikanter til å vise respekt for skolepatrulje og skolestart-skilt, og vis også stor varsomhet i trafikken rundt skoler slik at de minste trafikantene kommer seg trygt til og fra skolen, avslutter Sødal.

Fakta:

Undersøkelsen er gjort i 2017 og er basert på landsrepresentative intervjuer. Den er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra NAF.

Andelen som oppfatter skoleveiene som utrygge har holdt seg relativt stabilt på en av tre fra forrige gang NAF gjorde en slik undersøkelse, i 2015.