Uten at det er skiltet og uten at du vet det selv, passerer du kanskje flere ganger om dagen skjulte tellepunkter i og ved veibanen når du kjører.

Tellepunktene har edle hensikter, blant annet å gi informasjon om hvor mange biler som passerer og hastigheten på rushtrafikken. Men det er teknisk mulig å bruke informasjon fra telleapparatene i trafikksaker. Det har Bergen tingrett nylig bevist.

Ikke skiltet, intet regelverk

I en nylig avsagt dom legges det nemlig stor vekt på informasjon fra tellepunkter i en tunellåpning. Hensikten med å ta med informasjon fra trafikktellerne inn i rettsalen var å styrke påstanden om at bilføreren hadde kjørt for fort.

NAF er svært kritisk til bruk av slike tellepunkter som bevis i straffesaker. Punktene er laget for et annet formål enn fartskontroll av bilistene.

Punktene er heller ikke skiltet, i motsetning til for eksempel ATK-overvåkning. Det foreligger heller ikke noe regelverk for bruken av disse i enkeltsaker.

For andre kontrollmetoder finnes det både instruks, krav til forkontroll, etterkontroll, og det finnes flere eksempler på at kontroller ikke blir godkjent ved instruksbrudd.

Rettssikkerheten ivaretatt? 

Tillegges informasjon fra tellepunktene stor vekt i straffesaker reiser det derfor et spørsmål om trafikantenes rettssikkerhet er ivaretatt. De enkelte måleresultatene er ikke koblet opp mot registreringsnumre og den enkelte bil. Den aktuelle saken viser imidlertid at man kan klare å finne informasjon om enkelte bilers passeringer, noe som også reiser problemstillinger knyttet til personvernet. 

NAF følger saken videre

Den aktuelle dommen er ikke rettskraftig, og er så vidt en vet den første avgjørelsen hvor disse tellepunktene er benyttet. NAF mener saken reiser viktige problemstillinger. NAF vil følge med på denne problemstillingen videre.