Da Utdanningsdirektoratet fikk oppdraget med å gjennomføre en høringsrunde om forslag til nye valgfag, var NAF raskt på banen. NAF foreslo å innføre valgfaget Trafikk.

Nå får skolene mulighet til å tilrettelegge for valgfaget Trafikk, slik at elevene gjennom det kan få godkjent det obligatoriske Trafikale grunnkurset i føreropplæringen.

Opplegget må være virkelighetsnært
Utkast til læreplan har vært på høring, og NAF leverte sitt høringssvar i slutten av februar. NAF er fornøyd med at det legges opp til 57 årstimer i valgfaget Trafikk.

Forslaget er også tydelig på at faget skal være praktisk innrettet, slik at elevene får trene på trafikksituasjoner i nærmiljøet. Trafikk er et praktisk fag, med basis i gode teorikunnskaper. Læringen bør derfor i størst mulig grad baseres på elevenes opplevelser og konklusjoner, ikke tavleundervisning. NAF støtter denne praktiske tilnærmingen som vil gi nyttige trafikkerfaringer og læring som legger grunnlaget for varige holdninger.

Viktig bidrag for å få ansvarlige trafikanter
Vi vet at grunnlaget for holdninger til sikkerhet dannes tidlig, og dette valgfaget kan bidra til at elevene blir ansvarlige trafikanter som gjør gode og selvstendige vurderinger. NAF er sikre på at dette er et viktig tiltak som vil bidra til å redusere ungdomsulykkene.

NAFs endringsforslag
Forslaget til læreplan bærer preg av at føreropplæringen sorterer under et annet departement og direktorat enn grunnskoleutdanningen. NAF ønsker at all opplæring, også føreropplæringen, samles under samme departement og direktorat.

Utkastet gir mulighet for at elevene kan få valgfaget godkjent som Trinn 1, Trafikalt grunnkurs i den obligatoriske førerkortopplæringen, men bare dersom skolen legger til rette for dette. NAF har foreslått endringer slik at elevene skal kunne få dette godkjent uansett dersom de følger undervisningsopplegget.

Viktig med etterutdanning av lærerne
NAF håper nå at skolene vet å prioritere dette valgfaget ved å etterutdanne sine lærere slik at de har kompetanse til å gjennomføre Trafikalt grunnkurs. Dette obligatoriske etterutdanningstilbudet finnes ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.