I rushtiden tirsdag 22. september ble køtiden redusert:

  • Mellom kl. seks og syv med 30 prosent
  • Mellom kl. syv og åtte med 28 prosent
  • Mellom åtte og ni 17 prosent (stor reduksjon selv med et lite trafikkuhell i denne timen)

Tusen takk til alle trafikantene og samarbeidspartnere som har bidratt til å bevise at det ER mulig å redusere køene og ta tiden tilbake fra trafikken. Vi vet at dette ikke er noe som gjøres på kun en dag. Det vil kreve både bedre tilrettelegging fra myndighetene, samarbeid med næringslivet og ikke minst vilje fra trafikantene til å bli mer bevist på sine valg av transportmiddel. Trafikkeksperimentet på E18 viste at det er mulig

Fare for trafikkinfarkt

Norge står overfor store trafikkutfordringer. Med en stadig økende befolkning i storbyene vil utfordringene bare bli større om det ikke tas grep. Da får vi stadig voksende køer, dårlige veier og mangelfulle kollektivtilbud. Et eksempel på dette er at om ingenting gjøres vil vi oppleve det første trafikkinfarktet om kun syv år, dvs. kø hele dagen.

Jobben fortsetter

Målet med eksperimentet og med kampanjen «Kampen om tiden», er først og fremst å sette lys på hvordan løsninger som innfartsparkering, kollektivløsninger, fleksibel arbeidstid på arbeidsplassen, sykling, samkjøring og bruk av kommunikasjonsteknologi kan være med å løse disse trafikkutfordringene Norge står ovenfor. Dette er selvsagt ikke et arbeid som slutter i dag, men noe vi skal fortsette å jobbe for i tiden fremover.