NAF avholder trafikksikkerhetsaksjoner for å synliggjøre behovet for mer fokus på trafikksikkerhet. Skal vi komme nærmere nullvisjonen - altså null omkomne og hardt skadde i trafikken, må alle som jobber med trafiksikkerhet samarbeide bedre enn vi gjør i dag.

Trafikkmønstrene er i endring, flere går og sykler. Antall drepte og hardt skadde per transporterte kilometer er rundt tre ganger høyere for syklister enn for bilister. For fotgjengere er antallet skader fire ganger høyere per transporterte kilometer. Det er viktig å tilpasse trafikken til dette, samtidig som syklister og gående har et ansvar for å gjøre seg sett. Kursing, kartlegging og bevisstgjøring er en del av det viktige arbeidet rundt nullvisjonen.

Lokalt samarbeid

Vi etterlyser nytenkning i trafikksikkerhetsarbeidet. Mange steder samarbeider NAF sine lokalavdelinger godt med andre aktører, og vi jobber godt med lokalavdelingene. 1. april var vi i Stjørdal for trafikksikkerhetsaksjon. Her ser vi at de kommunale veiene i byen har dårlige krysningspunkter for gående. Det er anlagt fine gangmuligheter fra det lokale kjøpesenteret og hotellet helt frem til fylkesveien, det kommunale busstilbudet er bra og bussholdeplassen til fylket er helt suveren. Men hvordan har de tenkt at passasjerende skal krysse gata for å komme til kjøpesenteret eller hotellet?

Dette er bare ett av mange trafikksikkerhetstiltak vi gjør i arbeidet mot tryggere trafikk. Med bedre samarbeid mellom aktørene, tydeligere målretting mot utsatte grupper og innføring av ny teknologi trenger ikke null skadde og drepte i trafikken å forbli en visjon.