Som en naturlig videreføring av følgegrupper som har gått sammen til skolen, kan en begynne å sykle til skolen. Trener du som forelder sammen med barna, bidrar du til en tryggere skolevei. Dessuten gir sykling et grønnere og sunnere samfunn.

Myke trafikanter utsatt

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at alle trafikantgrupper har en betydelig reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Unntaket er syklende og gående som de siste årene har hatt en økning.

Før skolen tillater sykling til skolen, bør foreldrene sykle mye med barna. Da får de mye trening i trafikken, lærer og tar gradvis mer ansvar selv. Nøyaktig når barna skal begynne å sykle til skolen avhenger av skoleveien. Noen kan starte allerede i første klasse. På trafikkerte skoleveier bør barn ikke begynne å sykle før 5. - 7. klasse.