- Å skille trafikantgruppene er det viktigste  tiltaket for at flere skal føle seg trygge på sykkel. Vår undersøkelse viser også at flere gang- og sykkelveier er et tiltak folk ønsker at politikerne skal prioritere.

Tromsø er tredje beste sykkelby, med litt over en av tre (36 %) som føler seg trygge, fulgt av Bergen hvor 30 % sier det samme.

Avhengige av flere myke trafikanter for å unngå kork og kaos

Befolkningen i de største byene kommer til å  vokse kraftig fremover og politikerne har vedtatt at personbiltrafikken i byene ikke skal øke. Flere syklende er en nøkkel til å nå  disse målene, i tillegg til satsing på kollektiv i takt med veksten avfolk som skal fra A til B.  

- Byene har veldig ambisiøse mål for at vi skal reise mer miljøvennlig. Da må politikerne gjøre det attraktivt å velge noe annet enn bilen dersom overgangen skal skje på en god måte. Trygge forhold for syklende er nøkkelen her, sier Sagedal.

En av tre ønsker at politikerne skal prioritere sykkel

NAF har spurt folk i hele landet hvilke tiltak de ønsker at politikerne skal prioritere. En av tre (33 %) mener bedre tilrettelegging for sykling i byer og tettsteder bør prioriteres. 

Oppfatter du det som trygt å sykle i Oslo?

 

OSLO

Bergen

Trondheim

Stavanger

Tromsø

Ja

 

23 %

30 %

55 %

49 %

36 %

Nei

 

50 %

47 %

22 %

26 %

46 %

Vet ikke

 

26 %

23 %

23 %

24 %

19 %

NA

 

1 %

*

-

*

-