Den landsrepresentative undersøkelsen NAFs Trafikantbarometer 2019 viser hvor viktig bilen er i hverdagen til mange. I distriktene er andelen som kun benytter kollektiv til og fra jobb og skole lav. Men i storbyene bildet annerledes: En av tre reiser med kollektiv.

- Dette viser at når det er et godt nok kollektivtilbud så tar folk det i bruk. Samtidig ser vi hvor viktig bilen fortsatt er i hverdagen til mange. Svært mange steder er det helt urealistisk å skulle bytte ut bilen, sier Ryste.

- Norge er variert og mangfoldig, også når det kommer til folks hverdagsreiser. Det er stor variasjon i folks opplevelser og utfordringer etter hvor de bor, sier Ryste.

Folk vil gjerne reise mer kollektivt

Undersøkelsen viser at selv om folk er avhengig av bil i hverdagen, vil hele 60 prosent gjerne reise mer kollektivt – dersom tilbudet blir bedre.

-Det må i mye større grad bli folks reisebehov som styrer politikernes prioriteringer innenfor samferdsel. Folk er positive til å reise mer kollektivt, men det må passe inn i hverdagen. Å legge til en time på hverdagsreisen vil utgjøre en stor negativ påvirkning på folks hverdagsreiser, sier Ryste.

FAKTA: NAFs Trafikantbarometer

NAFs Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns holdninger og handlinger i trafikken. Den utføres annet hvert år av TNS Kantar på oppdrag for NAF. Årets undersøkelse er gjennomført i perioden januar-februar 2019. Undersøkelsen er landrepresentativ, med ekstra utvalg i storbyene og regionene for å sikre valide resultater fra hele landet. 1000 respondenter svarte på den landsrepresentative undersøkelsen, og totalt har 3975 personer deltatt.

 

Kunne du tenke deg å reise mer med kollektiv om tilbudet ble bedre? 

 

2019 

2017 

2015 

2013 

Ja 

60 % 

62 % 

59 % 

49 % 

Nei 

24 % 

22 % 

27 % 

34 % 

Vet ikke 

16 % 

17 % 

15 % 

17 % 

 

Hvor mye kortere eller lengre tid vil det ta, sammenlignet med hvordan du reiser i dag, dersom du bare reiste kollektivt på din reise til jobb, studier eller skole?* 

 

Storby 

By 

Distrikt 

Reiser kun kollektivt til jobb/studier allerede 

34 % 

10 % 

13 % 

0-30 min. lengre enn i dag 

14 % 

13 % 

9 % 

31-59 min. lengre enn i dag 

14 % 

17 % 

16 % 

60 min. eller mer lengre enn i dag 

10 % 

15 % 

23 % 

*Respondentene oppga antall minutter, gruppert i ettertid