- Forurenset byluft og trengsel er et stort problem i mange byer, ikke bare i Oslo. Vi støtter prinsippet om at forurenser skal betale, og har forståelse for ønsket om å regulere biltrafikken. Men det er et viktig prinsipp at man ikke skal betale flere ganger for samme utslipp, sier Sagedal.

Det er allerede varslet at Oslo skal innføre miljødifferensiering og tidsdifferensiering i bomringen. Dette er avgifter som skal bidra til å få ned trafikken og få ned utslippene. En ny avgift knyttet til lavutslippssoner vil kunne føre til uheldig dobbeltbeskatning.

Effekten må dokumenteres

Det er et viktig prinsipp at effekten av de ulike tiltakene må kunne dokumenteres. Dette vil kunne bidra til større aksept for regulerende tiltak.

- Det kan ta tid å endre reisevaner eller å bytte ut en forurensende bil. Bor man i Oslo og har en dieselbil man bruker i hverdagen, kan man tenke på å endre reisemåte, men det er ikke sikkert at det er gjort over natten, sier Sagedal.

Advarer mot fri bruk av bompenger i byene

I et forslag til endring av veglova som nylig har vært på høring, åpnes det for at byene vil stå friere til å benytte seg av flere regulerende tiltak overfor biltrafikken, sammen med bompenger for å finansiere vegutbygginger.

-Eksempelet fra Oslo viser at byene gjerne vil bruke alle regulerende tiltak de har mulighet til. Da er det svært viktig at det er klare retningslinjer for hvordan avgiftene brukes. Vi har advart mot den oppmykningen i veglova som har vært foreslått, sier Sagedal.

NAF har etterlyst et tydelig regelverk for hvilke avgifter som kan brukes lokalt på veinettet. Det må skilles mellom hvilke tiltak som kan brukes til hvilke formål, enten det er av miljøhensyn, for å begrense kø, eller andre formål. I tillegg må det skilles mellom innkreving av bompenger for å finansiere samferdsel, og innkreving av avgifter som skal regulere trafikken.  

-Vi er overrasket over at vegmyndighetene, under den ledelsen de har i samferdselsdepartementet, ikke er mer opptatt av å ha klare retningslinjer for bompengebruk, sier Sagedal.