Dette er saken:  

  • Tiltakspakken for samferdsel som ble vedtatt før påske er langt på vei i tråd med NAFs ønsker.
  • NAF-sjef Stig Skjøstad møtte samferdselsminister Knut Arild Hareide på telefon for å diskutere Nasjonal Transportplan.
  • Vedlikehold står på toppen av NAF-medlemmenes prioriteringer.

Samferdselssektoren har blitt tungt rammet av tiltakene for å hindre koronasmitte. I slutten av mars ba vi om en tiltakspakke for samferdsel, inkludert en vedlikeholdsmilliard på vei, støtte til kollektivselskapene om kompensasjon til byene som mister bominntekter til samferdselsinvesteringer. Rett før påske ble en pakke vedtatt av Stortinget, hvor mye av dette var ivaretatt.  

I møtet med Hareide takket NAF-sjefen for raskt og presist levert arbeid, og fremhevet at det var en viktig beslutning som ble tatt tidligere i måneden, om å definere bilverksteder og bilbergingstjenester som samfunnskritiske funksjoner.  

Dette er hovedpunktene i pakken som ble vedtatt:  

  • En vedlikeholdspakke på vei, bane og rassikring på en milliard kroner  
  • Fire milliarder til kommunene for å sikre arbeidsplasser gjennom at kommunene kjøper vedlikeholds- og anleggstjenester   
  • Én ekstra milliard kroner til å kompensere for tapte billettinntekter til fylkeskommunal kollektivtrafikk
  • Reduserte takster på riksveiferger ut juni. Billettene blir redusert med rundt 20 prosent
  • Økte inntekter til byene og kommunene på 3,5 mrd. kroner (frie midler)   

Samtidig som politikerne kjemper mot effektene av korona-viruset på kort sikt, må de tenke langsiktig. Verktøyet for det er Nasjonal Transportplan (NTP), og akkurat nå pågår forarbeidene. NAFs innspill til nasjonal transportplan opptok mest tid i møtet.  

I denne planen legges linjene for hvordan norsk infrastruktur skal se ut. Bane, vei, kollektiv, ferjer. Rammene for om folk over hele landet kommer vel frem, på en effektiv og miljøvennlig måte.  

Vedlikehold på topp i neste NTP 

Vi mener at NTP må levere på flere fronter: Å fortsette å bruke veivedlikehold for holde hjulene i gang i en usikker tid, vil være viktig. I tillegg må det legges mer forpliktende planer slik at forfallet på veinettet kan hentes opp. Folk må kunne stole på at utbedringer blir gjort når behovene oppstår.

Det må på plass en forpliktende plan for sikring av de mest rasfarlige strekningene. Dette arbeidet bør ses i sammenheng med krisetiltakene, slik at økte bevillinger kommer mest mulig til nytte.  

Et annet viktig punkt for oss er økt takt i utbyggingen av ladenettverket. Hittil har ladeutbyggingen vært konsentrert til områder med mye trafikk og tett befolkning. Det er få ladestasjoner i de nordligste fylkene. Med et mål om en massiv utskiftning av den norske bilparken innen 2025, må politikerne nå sikre at kritisk infrastruktur, som lading er, kommer på plass over hele landet.  

Veibygging uten bompenger 

Videre snakket NAF-sjefen om bompenger. Vi mener veibygging bør finansieres uten bompenger. Skjøstad viste til bompengeopprøret fra 2019 og at man bør ta lærdom av at når bompengene blir for høye så fører det til folkelig motstand. Vi mener man må se på hele bompengeprinsippet på nytt, og at det finnes bedre løsninger enn den massive brukerbetalingen vi ser i dag.  

Tiltak på kort og lang sikt 

Dialog med myndighetene er en viktig del av vårt arbeid som interesseorganisasjon. Innspillene til Nasjonal transportplan er forankret i medlemsundersøkelser som viser hvilke saker som er viktige for våre medlemmer.  

Koronakrisen viser hvor viktig transport og samferdsel er for folks hverdag. Gjennom tiltakspakken som er vedtatt viser den også at samferdselssektoren kan bidra til å holde hjulene i gang i økonomien i en usikker tid.  

Samtidig som politikerne håndterer dagens situasjon, må de også tenke fremover og velge de virkemidlene og tiltakene som svarer på folks behov nå og i fremtiden.  

Vi mener trafikksikkerhet, vedlikehold, infrastruktur for elbil og reduserte bompenger bør stå på toppen av den prioriteringslisten, og vil fortsette å bidra inn i prosessen frem til neste Nasjonal transportplan legges frem.  

Hele NAFs innspill til NTP kan du lese her