Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Statens Vegvesen har vært i hardt vær fordi deres analyser av dødsulykkene har vært unntatt offentligheten. Direktøren og etaten sier at analysene er brukt i internt læringsøyemed. Men de interne systemene ser ikke ut til å være gode nok.

Mennesket kjøretøyet og veien

For NAF handler trafikksikkerhet om samspillet mellom mennesket, kjøretøyet og veien. Det har vært en skjevfordeling av fokus og satsing på disse tre elementene, hvor førerfeil er tillagt mest vekt. Vi vil ha et større fokus på hvilken rolle veien har. De siste årene har vi opplevd en større forståelse for dette, men selv ikke i ulykkesrapportene til Vegvesenet vektlegger veienes standard nok.

Myndighetene har ansvar for sikre veier

Vi mener at det må være et myndighetsansvar at veiene folk kjører på er av en kvalitet som hjelper oss til å ta de rette valgene slik at ulykker unngås. Dette kan handle om hvordan kryss er utformet, om det er god nok sikt og om svinger er dosert riktig.

Det er likevel utopisk at vi blir kvitt alle ulykker. Derfor må det også settes inn tiltak som hindrer at resultatet av en ulykke er død og kvestelse. Mister en bilfører kontrollen over bilen vil et midtrekkverk kunne bety forskjellen mellom liv og død.
Ja, årsaken til ulykken kan stort sett ledes tilbake til en menneskelig faktor. Men det holder ikke kun å peke på menneskelig svikt når kvestelsene kunne vært unngått dersom veien hadde vært sikret godt nok.

Svakhet i ulykkesrapportene

Det er dette NAF savner. I følge retningslinjene skal det være midtrekkverk der det kjører flere enn 6000 biler i døgnet. At ikke manglende midtrekkverk på disse veiene kategoriseres som «avgjørende faktor» for at et menneske ble drept– på lik linje med høy fart, manglende bilbeltebruk og dårlige dekk – mener NAF er en svakhet i rapporteringen.

Over 70 prosent av ulykkene og antall omkomne skjer ved møteulykker og utforkjøringsulykker. Mange menneskeliv kan spares og lidelser unngås dersom myndighetene sørger for midtrekkverk der trafikken er tett og sideterrenget er fritt for trær, kummer, stolper og knauser man kan kollidere med.

Tilgivende veier

Vi blir ofte møtt med argumentet at dersom bilførerne, hadde «oppført seg bra og overholdt trafikkreglene» så hadde vi ikke hatt så mange dødsulykker. Og ja, til syvende og sist så stemmer det, og vi i NAF arbeider for ansvarliggjøre bilførerne. Men erkjennelsen av veiens viktighet ligger bak NAFs arbeid med å bedre veistandarden, vårt arbeid med «tilgivende vei». For mennesker er bare mennesker, og mennesker gjør av og til feil.