Ambisiøse mål er vedtatt, og skal de nås må det gjøres på en forutsigbar måte som ikke hindrer folks mobilitet. Med dette veikartet peker NAF på hva som må til for at målene skal nås, og finner at dagens tiltak ikke er tilstrekkelige.

NAFs stemme i samferdselsdebatten

NAF anser veiprising, elektrifisering og lavutslippssoner som de mest effektive virkemidlene for grønn omstilling i transportsektoren. I byene må det også satses på et godt kollektivtilbud og trygge sykkelforhold. Dette er virkemidler som ivaretar ulike behov i by og land og sikrer at næringslivet er med på utviklingen.

NAF frykter at det vil bli innført tiltak som gjør omstillingen unødvendig vanskelig for folk flest, dersom man kommer for sent i gang med omstillingen. Det er avgjørende at de riktige grepene tas nå. Veikartet er et innspill i denne debatten.