Når regjeringen og samarbeidspartiene legger frem at de er så godt som enige om Nasjonal Transportplan, er det enkeltprosjektene som frontes. Men tiltak som rassikring, tunnelsikkerhet og bytransport betyr også mye for folks hverdagsreiser.

-Folk er ikke bare avhengig av å komme seg raskt frem, det må også være trygt. I byene er det i tillegg store utfordringer med kapasitet på både kollektivtransport og vei, og vi forventer at staten tar et større ansvar for investeringer her, sier Sagedal. –Dette vet vi ikke før selve planen legges frem før nærmere påske.

Tog knytter regioner sammen

Ny togtunnel under Oslo og utbygging av hele InterCity, samt Ringeriksbanen, vil bety mye for reisende i hele området. NAF er også positive til at sørlandsbanen og vestfoldbanen endelig skal kobles sammen.

-Kortere reisetid har mye å si for hverdagen til folk, og et jernbanenett som knytter sammen arbeidsmarkeder langs Oslofjorden med Ringerike og Mjøsregionen har vi ventet på i lange tider. Ny jernbanetunnel under Oslo er nøkkelen for å få til dette, og vi er positive til at regjeringen prioriterer dette høyt, sier Sagedal.