Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ønsker å innføre påbud om vinterdekk allerede fra neste vinter. NAF mener at dette blir "smør på flesk".

Dette er allerede regulert i vegtrafikkloven og forskrifter; et kjøretøy må ikke brukes uten tilstrekkelig veigrep i forhold til føret. Gjør man likevel dette, foretar man en uaktsom og ulovlig handling som er straffbar og kan medføre avkortning og/eller regressansvar i forhold til forsikringen (se i faktaboksen til høyre). Det er tydelig presisert at kjøretøy ikke må brukes uten tilstrekkelig veigrep i forhold til føret.

Innføring av et særskilt påbud kan medføre unødvendige kostnader for enkelte, uten at det har noen sikkerhetseffekt. For NAF er det viktigere at vi fjerner datobegrensningen på piggdekk, slik at dette også skal følge føret og ikke kalenderen.

Økt kontroll nødvendig
Økt kontroll av bilens dekkutrustninger er nødvendig og vil løse utfordringene. Hvis ikke vil fortsatt noen velge å kjøre uaktsomt uavhengig av påbud eller ikke. Dette er enda et forslag som har som hovedmål å vise at regjeringen gjør noe med saken, men skyver det økonomiske over på bilføreren framfor å velge effektive tiltak som kontroll. Reglene har vi, det er oppfølgingen av dem som mangler.

For tyngre kjøretøy over 3500 tonn er det fullt mulig å forskriftsfeste bruk av vinterdekk uavhengig av personbiler, det viser bl.a. kjettingpåbudet som er på tunge kjøretøy.

Utenlandske vogntog
I vinter har utenlandske vogntog skapt store trafikkproblemer på de norske veiene. Bilistene har måttet belage seg på lange køer, spesielt på dager med store mengder snøfall, fordi de utenlandske vogntogene ikke var skodd for norske kjøreforhold. 

NAF mener disse bør kontrolleres på grensen og ved fjelloverganger. Vogntog som ikke er skodd for norsk vinterføre er livsfarlig og vitner om mangel på respekt for medtrafikanter. De skal ha kjettinger, og de skal kunne sette dem på. Derfor er stikkprøver viktig. Har man ikke utstyr og kunnskap bør det svi økonomisk. 

På vegne av våre medlemmer jobber NAF for at enhver bilist skal kunne ferdes trygt på norske veier. Fremkommelighetsproblemene vogntogene utsetter oss for er en ting, den potensielle faren de utsetter oss for når det gjelder trafikksikkerhet er minst like viktig.

Bør straffes med bøter
Et av de mange oppsiktsvekkende tilfellene vi har sett i vinter var da to vogntogsjåfører hadde surret en liten kjetting rundt deler av hjulene på vogntogene, som dermed ble stående og spinne. De to tsjekkiske sjåførene slapp unna bot, og fikk kjøre videre etter at de til slutt fikk satt på kjettingen riktig.

Her mener NAF at vogntogsjåførene bør straffes med bøter. Det skal svi for dem, og for transportørene som betaler for at de kjører her i landet.

Selv om det i likhet med kravene til personbiler, ikke er spesifikke krav til vinterdekk eller piggdekk på vogntog og lastebiler, mener NAF at ved skjerpete krav både til grensekontroll, kontroll ved fjelloverganger og brøyting, vil være med på å redusere trafikkfaren på veiene. NAF mener også at av hensyn til sikkerheten bør døgnbemannet grensekontroll prioriteres.

NAF blir lyttet til
Vi er glade for at Kleppa har lyttet til NAF og setter i gang kontrolltiltak mot utenlandske vogntog.  Vi forventer at tiltakene kommer på plass raskest mulig.

Vi forundres likevel over at et slikt tiltak ikke også skal gjelde for personbiler, og at Kleppa nå fremmer forslag om påbud for vinterdekk. Dette er tvetydig. Når samferdselsministeren går inn for at man skal ha økt innsats ved kontroll av vogntog, bør hun også mene at dette skal gjelde for personbiler.