(Hovedstyret består av president, visepresident, 8medlemmer valgt av landsmøtet samt 1 representant valgt av og blant de ansatte i NAF og selskaper heleid av NAF. Landsmøtets ordfører har møte- og talerett i hovedstyret.) 

Litlere overtar etter Fredrick Andersen fra NAF Oslo og Omegn, som på landsmøtet ble takket av etter seks år som president. Litlere har vært visepresident i NAF siden 2019. Presidenten i NAF er øverste tillitsvalgte og leder hovedstyret.  

Tor Arne Litlere har de siste ti årene hatt flere verv i NAF. Han har vært nestleder i NAF Voss og Omland, leder for motorsportprosjektet NAF Voss og leder for NAF MC Komité. Han har også vært medlem og vara til hovedstyret tidligere.  

I arbeidslivet bruker Litlere sin bakgrunn som ingeniør til å jobbe med digitalisering og endringsledelse.  

– Jeg er interessert i og fasinert av muligheter som ny teknologi gir. Jeg ønsker å bidra til forenkling og smart bruk av ny teknologi, og er nysgjerrig på mulighetene som teknologi gir oss i måten å løse våre oppgaver og behov på, både personlig og som organisasjon, sier Litlere.  

Han trekker også frem NAFs rolle som interesseorganisasjon.  

– NAF har ett stort potensial som talerør og påvirker i samfunnsutviklingen. Vi kan utgjøre en forskjell for våre medlemmer. NAF skal være en tydelig stemme i viktige saker i nærmiljøene. Dette tror jeg kan skje gjennom organisasjonsutvikling og tydelig lokal påvirkning og arbeide, avslutter Litlere. 

Nytt hovedstyre i NAF

Som ny visepresident valgte landsmøtet Knut Arild Christiansen fra NAF Oslo og Omegn. Christiansen har vært styremedlem siden 2020. 

Christine R. Revheim-Hansen fra NAF Bergen og Omegn, Knut Egil Hagen fra NAF Romerike og Lisbeth Nygård fra NAF Sør-Trøndelag ble valgt som nye medlemmer i hovedstyret.  

Styremedlemmene Gøril Bakken fra NAF Indre Nordmøre og Hans Petter Lindstad fra NAF Romerike ble gjenvalgt som styremedlemmer.  

Styret består for øvrig av Irene Teige Killi fra Nord-Gudbrandsdal, Jan Olav Haarsaker fra NAF Sør-Trøndelag og Anita L. Warberg fra Halden og Omegn. Disse var ikke på valg på årets landsmøte. Christina Kairies er styremedlem valgt av og for de ansatte i NAF.  

Styremedlemmer i NAF velges for to år og kan gjenvelges tre ganger. Som nye varamedlemmer til styret valgte landsmøtet Peder Vik fra NAF Levanger og Verdal, Svein Larsen fra NAF Oslo og Omegn og Ernst Dahle fra NAF Helgeland. Anette Berve er varamedlem i styret valgt av og for de ansatte i NAF.