Mange varsler om farlig skolevei

Aksjonen ved Heggedal skole kom i stand etter at flere meldte inn strekningen til NAFs kampanje "Med hjertet i halsen". Da ba vi folk over hele landet melde inn farlige skoleveier. Kampanjen dannet utgangspunktet for mange aksjoner fra NAF-avdelinger ulike steder i landet. Siden har denne måten å jobbe på blitt etablert i NAF. Med utgangspunkt i folks bekymringer og opplevelser i hverdagen, jobber vi for trafikksikkerhet lokalt. For NAF Asker og Bærum var Røykenveien og Heggedal skole et naturlig sted å starte. 

-Røykenveien og Heggedal skole pekte seg ut som et sted der mange kjenner på at skoleveien ikke er trygg. Vi tok kontakt med skolen og FAU og fant raskt ut at dette var en strekning flere har engasjert seg i lenge. Da var det fint å samarbeide, sier Vidar Holum, leder i NAF avdeling Asker og Bærum. 

Sammen med folk fra Heggedal nærmiljøsentral og trafikksikkerhetsutvalget aksjonerte vi onsdag 12.februar 2020. I timen før skolestart stod vi ved kryss og gangfelt fra Vollenveien til gamle Røyken grense. Barna fikk refleskser, og vi fikk mange gode samtaler om trafikksikkerhet. 

SPN03244.jpg

Flere politikere og en rekke ildsjeler troppet opp på møtet etter aksjonen. Foto: Espen Solli

Dette jobber vi for:

Utbedring av Røykenveien har vært et krav fra nærmiljøet lenge. Men løsningene som vil gi en varig avlasning av trafikken på denne viktige gjennomfartsveien i kommunen, ligger langt frem. Derfor har vi fokusert på tiltak som raskt vil bidra til tryggere skolevei. 

  • Miljøgate med 40-sone fra Vollenveien til gamle Røyken grense.
  • Trygg skolevei – tilpasset barnas behov med flere overganger, og gang- og sykkelvei som legger til rette for at barna kan gå eller sykle til skolen.
  • Ny løsning hvor barna som kjøres, trygt kan slippes av et stykke unna skolen.
  • Bedre kollektivtilbud med hyppig avganger og mating til båt, som gir folk gode alternativer til bilen.

Støy: - Du hører ikke barna prate

På aksjonsdagen fikk vi følge Inger Lise Biørn til skolen sammen med hennes datter som går i første klasse. Hun forteller at skoleveien føles utrygg, og at det støyer fra trafikken at du knapt hører hva barna sier på den turen langs Røykenveien til skolen.

Trafikken på denne strekningen er på størrelse med trafikken på en firefelts motorvei. I krysset mellom Røykenveien og Heggedalsveien passerer det 14 000 biler i døgnet. 

Sterkt engasjement - hva nå?

Etter aksjonen var det duket for informasjonsmøte på skolen, hvor representanter fra Heggedal nærmiljøsentral, Trafikksikkerhetsutvalget og NAD inviterte kommunestyrepolitikere og interesserte for å høre om løsningsforslaget. Askers politikere møtte mannsterke opp, og flere lovet å ta med seg forslagene til sine partigrupper og videre til politikerne i Viken fylkeskommune. 

Tom Linderud, som har engasjert seg som frivillig NAF og har bidratt med å tegne ut nye løsningsforslag, forklarte hva som skal til for å få ned farten på veien og etablere tryggere av-stigningssoner for barna som blir levert med bil. Han var også tydelig på at et bedre og mer attraktivt kollektivtilbud må til for å få ned trafikken. 

Vidar Holum forklarte hvordan de skal jobbe videre. Dagen etter aksjonsdagen, torsdag 13.februar, skal aksjonsgruppene møte Ordfører i Asker, Lene Conradi, for å overrekke løsningsforslaget. 

-Vi tar med oss videre alle innspillene som har kommet frem på møtet i dag, og kan forsikre om at vårt engasjement i denne saken ikke stopper her i dag, sier Holum.

Kjenner du til en farlig skolevei?

Meld fra til oss, så kanskje vi kan hjelpe. Klikk her for å lese mer om hvordan vi jobber med trygge skoleveier, og se hvordan du kan sende inn din sak til oss.