Hva mener NAF?

I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 har Regjeringen varslet en gradvis økning av andelen biodrivstoff i bensin og diesel. Det er varslet en endring av det generelle omsetningskravet med en gradvis opptrapping til 20 % biodrivstoff innen 2020.

  • NAF mener at forslaget fra regjeringen om økning av omsetningskravet til 20 % biodrivstoff fremstår som uferdig, uten tilstrekkelig utredning av konsekvenser for forbrukerne og miljøeffektene. Vi etterlyser en grundigere utredning før et krav om økt andel biodrivstoff iverksettes.
  • NAF mener at det viktigste for å kutte klimautslippene fra norske privatbiler, er en utskifting av den norske bilparken til el og hydrogen. Vi savner større fokus på dette i debatten.
  • NAF er opptatt av hvordan en endring i omsetningskravet slår ut for våre medlemmer. Vi forutsetter at et krav om økt innblanding av biodrivstoff ikke fører til økt slitasje på bilene eller økte kostnader for forbrukerne.
  • NAF forutsetter at biodrivstoff som skal benyttes til innblanding i drivstoff skal være produsert på en bærekraftig måte.

Les mer om de forskjellige drivstofftypene.

Omsetningskrav og økt andel biodrivstoff

I Norge er det et krav om at en viss andel av drivstoffet som selges skal være biodrivstoff. Det er dette som kalles omsetningskravet. Biodrivstoff er fornybare drivstoff som eksempelvis biodiesel (FAME og HVO) og etanol (som hel eller delvis erstatning for bensin). Hva som kan regnes som fornybart er omdiskutert, og det kan være et godt utgangspunkt å benytte Miljødirektoratets definisjoner på biodrivstoff. 

Fra 7% til 20% biodrivstoff

I dag innebærer omsetningskravet at 7 % av drivstoffet som selges skal være biodrivstoff. Det betyr ikke at det skal være 7 % biodrivstoff i ethvert drivstoff som selges. Det er andelen av den totale mengden solgt drivstoff som beregnes. Hvis leverandøren blander mye biodrivstoff inn i ett produkt, så kan de blande mindre i et annet og på den måten holde seg innenfor omsetningskravet. Det betyr også at leverandørene har en viss frihet til å velge hvordan de vil oppfylle et krav fra myndighetene om økt andel av biodrivstoff.

Regjeringen har varslet at de vil ha økt andel av biodrivstoff med et omsetningskrav på inntil 20 %. Det er foreløpig ikke klart hvordan de mener dette kravet skal oppfylles. Det er heller ikke klart hva drivstoffleverandørene vil gjøre i praksis for å oppfylle et slikt krav.

Bekymrede NAF-medlemmer

Mange av våre medlemmer er bekymret for en økning i andelen etanol i drivstoffet fordi dette kan være skadelig for mange biler. NAF tror ikke at dette er en realistisk konsekvens av at omsetningskravet endres. Etter vår kjennskap er det mer realistisk å øke andelen av HVO som erstatning for fossil diesel, men det er fortsatt mange åpne spørsmål knyttet til dette.

Hva betyr økt andel biodrivstoff i diesel?

Det mest aktuelle biodrivstoffet som erstatning for fossil diesel er først og fremst HVO. Økt innblanding av biodiesel i form av FAME anbefales ikke ut over 7 %. Undersøkelser viser at HVO ikke har negativ effekt på drift og vedlikehold av bilen og økt innblanding av HVO kan gjennomføres på dagens bilpark. HVO kan gi reduserte utslipp av partikler og andre helseskadelige stoffer, men har liten effekt på NOx.

HVO er svært likt fossil diesel i kjemisk oppbygging, men ren HVO tilfredsstiller ikke EN 590 som er bransjenormen for diesel. Dette er grunnen til at mange bilprodusenter ikke anbefaler ren HVO på tanken. For å beholde garantien, anbefaler NAF bileiere å bruke diesel som tilfredsstiller EN 590 med mindre bilprodusenten aksepterer bruk av ren HVO.  

Hvor vidt HVO er et miljømessig bærekraftig alternativ til fossil diesel, avhenger av produksjonsmåten. HVO fra slakteavfall eller avfall fra treindustrien er eksempel på alternativer der miljøpåvirkningen ved produksjonen er lav. Vi vet imidlertid at mye HVO som er på markedet i dag, er basert på palmeolje. Det er derfor et åpent spørsmål om HVO er et miljøvennlig alternativ til fossil diesel. NAF mener dette må utredes nøye før et krav om økt andel av biodrivstoff iverksettes.

Hva betyr økt innblanding av biodrivstoff i bensin?

Det aktuelle biodrivstoffet som erstatning for eller til innblanding i bensin er Etanol. Etanol er generelt mer korrosiv og har større evne til å penetrere gummi, plast og pakningsmaterialer enn bensin uten etanol. Biler som skal bruke økt innhold av Etanol, må derfor være tilpasset dette. Dagens norske bilpark er ikke tilpasset en økt andel av Etanol. En stor andel av bilene i den norske bilparken vil være utsatt for skader, slitasje og risiko for motorhavari ved for høyt innhold av etanol i bensinen. Etanol er også mindre energieffektivt enn bensin og vil gi redusert rekkevidde. Flertallet av rapporter som undersøker økt innblanding av Etanol, viser også en økning i NOx-utslipp.

NAF mener at det ikke er grunn til bekymring for eiere av bensinbiler. Et krav om økt andel av biodrivstoff betyr ikke nødvendigvis økt andel av Etanol i bensinen. Det generelle omsetningskravet kan oppfylles ved å øke bruken av andre typer biodrivstoff, eksempelvis HVO i diesel. NAF regner også med at myndighetene vil utrede konsekvensene nøye før et krav om økt andel biodrivstoff iverksettes.