Hva er WLTP?

WLTP står for Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, og er en ny europeisk testmetode (kjøresyklus) for å typegodkjenne biler for det europeiske markedet. WLTP erstatter den gamle testmetoden NEDC.

Seier for NAF

5. september fortalte finansminister Siv Jensen (Frp) at regjeringen snur og dropper økningen i bilavgifter for statsbudsjettet for 2019.

– Det er riktig at regjeringen legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på CO2-utslipp målt etter nye regler (WLTP) til 2020, sier Jensen til VG.

– Dette er sent, men godt fra Siv Jensen. Utsettelsen gir en forutsigbarhet som norske bilkjøpere burde fått mye tidligere, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Les hele saken på VG.no her!

Hva er hensikten med WLTP?

1. Hensikten med WLTP er å få bedre og mer realistiske utslippstester av nye biler.

I den gamle NEDC-testen kunne bilprodusentene tilpasse bilen slik at den gjorde det godt i utslippstestene, selv om bilen hadde høye utslipp når den ble kjørt på veien. Målet med WLTP er at testmetoden skal vise et riktigere bilde av utslipp fra bilene.

2. Hensikten med WLTP er også å bidra til at bilprodusentene produserer mer miljøvennlige biler.

Siste nytt fra motor.no
MOTOR.NO

Hva er forskjellen på NEDC og WLTP?

1.Testmetodene er forskjellige:

I den nye testmetoden WLTP blir bilene kjørt med større variasjon i fart og akselerasjon under test i laboratoriet enn i NEDC. I tillegg skal bilene testes ved kjøring på vei, såkalt Real Driving Emission-test (RDE). Det stilles krav om at forskjellen i utslipp mellom laboratorietest og RDE-test ikke skal være for stor for at bilen skal bli typegodkjent. Det skal også tas hensyn til bilens individuelle vekt med det utstyret som er på bilen.

2. WLTP vil gi mer realistiske målinger av utslipp fra bilene.

Når kommer WLTP?

Testing av nye biler etter WLTP er allerede i gang, og etter 1. september skal alle nye biler testes etter WLTP. 

Fra 1.januar 2019 skulle alle nye biler testes, typegodkjennes og avgiftsberegnes (engangsavgift) etter WLTP. Nå har regjeringen altså bestemt at man utsetter selve avgiftsberegningen til 2020. (Se VG-sak)

Hva betyr WLTP for engangsavgift på bilene?

WLTP-testen skal brukes for å typegodkjenne biler og for å fastsette engangsavgift på nye biler.

Fordi WLTP-testen viser mer realistiske (potensielt høyere) utslippstall enn den gamle NEDC-testen, så vil engangsavgiften på mange nye biler kunne bli høyere med den nye testen, dersom regjeringen beholder dagens avgiftssatser.

NAF har jobbet for og jobber fortsatt for at en slik økning i avgiftene ikke skal bli for stor som følge av at bilenes utslipp nå måles mer nøyaktig.

Når øker engangsavgiften på bilene?

Siden regjeringen nå har utsatt selve avgiftsberegningen etter den nye målemetoden, blir det ingen økning som fryktet. Finansminister Siv Jensen sier nå at man skal sikre en god overgang til den nye målemetoden i budsjettet for 2020.

Hvor mye kan prisen på nye biler øke?

Dette vet vi ikke sikkert. Foreløpige beregninger viser at dersom det ikke lages overgangsordninger der avgiftsmodellen justeres kan modellene bli fra 20 000 til 80 000 kroner dyrere, avhengig av bilmodell og utstyr på bilene.

Jeg vurderer å bestille bil nå, hva betyr WLTP for meg?

Selvom regjeringen nå har utsatt avgiftsberegningen i forhold til WLTP, kan noen biler kan få prisjusteringer allerede høsten 2018. Sjekk kontrakten nøye for å se hvilke forbehold forhandleren tar om dette. Be også forhandleren om hjelp til å beregne hvor mye avgiftsøkningen kan bli, dersom dette er mulig.

Hvilke rettigheter har jeg dersom prisen på en bestilt bil går opp?

Du som forbruker har risikoen for økt pris som følge av avgiftsøkning dersom forhandleren har tatt forbehold om slik prisøkning.

De fleste forhandlerne i Norge bruker standardkontrakten til NBF (Norges Bilbransjeforbund). I denne kontrakten er det et generelt forbehold om prisøkning som følge av avgiftsøkninger. Dette gir rett for forhandleren til å endre prisen med inntil 6 % uten at du som kjøper i utgangspunktet har rett til å fragå kontrakten. Det betyr at du som har bestilt bil risikerer å måtte betale en høyere pris for bilen enn den avtalte kjøpesummen, dersom engangsavgiften på bilen øker før bilen blir levert.

Dersom prisøkningen overstiger 6 % har forbrukeren ifølge standardkontrakten en hevingsrett. Det betyr at du som kjøper kan velge å gå fra avtalen dersom avgiftsøkningen gir mer enn 6 % prisstigning på bilen.

NB: Hvis du likevel ønsker å kjøpe bilen, kan det være rom for å forhandle med selgeren om prisen på bilen, der forhandleren tar deler av kostnaden ved avgiftsøkningen.

Hva mener NAF?

Positiv til WLTP

NAF er positiv til innføring av WLTP. Innføring av ny testmetode for typegodkjenning vil i større grad vise reelle utslipp fra bilene. Det er bra at bileierne nå får riktigere informasjon om bilene de kjøper. En annen viktig effekt er at det kan fremskynde utviklingen av mer miljøvennlige biler.

Negativ til sterk prisøkning på fossile biler

A: NAF mener at det må være forutsigbarhet i markedet for forbrukeren.

B: NAF er bekymret for at en sterk prisøkning på nye fossile biler vil ramme forbrukere som ikke har reelle alternativer til kjøp av fossil bil. Dagens utvalg av elbiler dekker ikke behovene til mange kjøpere av nybil. Det er også lange køer for kjøp av elbil, og lademulighetene er ikke godt nok bygget ut. Elbil er derfor ikke et realistisk alternativ for mange kjøpere i dag. 

C: NAF mener at det er uheldig at man straffer ny teknologi og mener at dette kan hindre omstillingen til en mer miljøvennlig bilpark. En sterk prisøkning på nye biler kan gi en dreining i markedet mot større salg av brukte biler med dårligere og mindre miljøvennlig teknologi.

D: NAF mener at avgiftsnivået på bilene må tilpasses ved innføring av WLTP slik at man unngår ulemper for forbrukeren.

Hva gjør NAF i saken?

NAF er i løpende dialog med politiske myndigheter om saken, og regjeringen har nå lyttet til NAFs innspill. Den varslede avgiftsøkningen er utsatt.

Vi har pekt på mulige negative miljøeffekter ved at nyere biler med bedre teknologi blir dyrere enn eldre tilsvarende biler. Vi har også pekt på manglende forutsigbarhet for forbrukerne. Og vi mener at det ikke er gode nok alternativer til fossile nybiler i dag, fordi det er lange ventelister på elbil, ladeinfrastrukturen ikke er godt nok utbygd og fordi utvalget av elbiler foreløpig ikke gjør elbil til et reellt alternativ for alle. 

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon