Hva er WLTP?

WLTP er en ny europeisk testmetode (kjøresyklus) for å typegodkjenne biler for det europeiske markedet. WLTP erstatter den gamle testmetoden NEDC.

Hva er hensikten med WLTP?

1.Hensikten med WLTP er å få bedre og mer realistiske utslippstester av nye biler.

I den gamle NEDC-testen kunne bilprodusentene tilpasse bilen slik at den gjorde det godt i utslippstestene, selv om bilen hadde høye utslipp når den ble kjørt på veien. Målet med WLTP er at testmetoden skal vise et riktigere bilde av utslipp fra bilene.

2.Hensikten med WLTP er også å bidra til at bilprodusentene produserer mer miljøvennlige biler.

Hva er forskjellen på NEDC og WLTP?

1.Testmetoden er forskjellig:

I den nye testmetoden WLTP blir bilene kjørt med større variasjon i fart og akselerasjon under test i laboratoriet enn i NEDC. I tillegg skal bilene testes ved kjøring på vei, såkalt Real Driving Emission-test (RDE). Det stilles krav om at forskjellen i utslipp mellom laboratorietest og RDE-test ikke skal være for stor for at bilen skal bli typegodkjent. Det skal også tas hensyn til bilens individuelle vekt med det utstyret som er på bilen.

2. WLTP vil gi mer realistiske målinger av utslipp fra bilene.

Når kommer WLTP?

Testing av nye biler etter WLTP er allerede i gang, og etter 1. september skal alle nye biler testes etter WLTP. 

Fra 1.januar 2019 skal alle nye biler testes, typegodkjennes og avgiftsberegnes (engangsavgift) etter WLTP.

Hva betyr WLTP for engangsavgift på bilene?

WLTP-testen brukes for å typegodkjenne bilene og for å fastsette engangsavgift på nye biler.

Fordi WLTP-testen viser mer realistiske (potensielt høyere) utslippstall enn den gamle NEDC-testen, så vil engangsavgiften på mange nye biler kunne bli høyere med den nye testen, dersom regjeringen beholder dagens avgiftssatser.

NAF jobber for at en slik økning i avgiftene ikke skal bli for stor som følge av at bilenes utslipp nå måles mer nøyaktig.

Når øker engangsavgiften på bilene?

1.Engangsavgiften kan øke allerede nå på biler som importeres før 1.januar 2019:

Engangsavgiften skal beregnes etter NEDC frem til 1.januar 2019, selv om testmetoden er WLTP. For å beregne engangsavgiften i overgangsfasen frem til 1.januar 2019, brukes det en omregningsmodell for å omregne bilenes utslipp fra WLTP til NEDC. (Den såkalte CO2MPAS.) Bruk av denne omregningsmetoden kan gi en viss økning i engangsavgiften allerede nå for biler som importeres før årsskiftet 2019.

2. Engangsavgiften kan øke etter 1.januar 2019

Fra 1.januar 2019 vil bilene bli testet, typegodkjent og avgiftsplassert etter WLTP. Dersom satsene for engangsavgift ikke justeres, kan dette gi en betydelig økning i engangsavgiften på nye biler.

NAF mener regjeringen må ta grep og justere avgiftssystemet slik at forbrukerne ikke får hele regningen.

Hva betyr WLTP for prisen på bilene?

Dersom avgiftsmodellen ikke justeres, kan engangsavgiften på flere nye biler øke kraftig. Det kan gi en betydelig prisøkning på bilene.

Hvor mye kan prisen på nye biler øke?

Dette vet vi ikke sikkert. Foreløpige beregninger viser at dersom det ikke lages overgangsordninger der avgiftsmodellen justeres kan modellene bli fra 20 000 til 80 000 kroner dyrere, avhengig av bilmodell og utstyr på bilene.

Jeg har bestilt bil allerede, hva betyr WLTP for meg?

Du risikerer at prisen på bilen går opp som følge av høyere engangsavgift, dersom avgiftssatsene ikke justeres.

Levering før 1.januar 2019: Engangsavgiften kan bli høyere som følge av at omregningsmodellen (CO2MPAS) brukes for å beregne avgiften.

Levering etter 1.januar 2019: Engangsavgiften kan bli betydelig høyere som følge av at avgiften skal beregnes på grunnlag av WLTP. Dersom avgiftssatsene ikke justeres.

Jeg vurderer å bestille bil nå, hva betyr WLTP for meg?

Du må være forberedt på at prisen på bilen kan øke som følge av økt engangsavgift på bilen. Sjekk kontrakten nøye for å se hvilke forbehold forhandleren tar om dette. Be også forhandleren om hjelp til å beregne hvor mye avgiftsøkningen kan bli, dersom dette er mulig.

Hvilke rettigheter har jeg dersom prisen på en bestilt bil går opp?

Du som forbruker har risikoen for økt pris som følge av avgiftsøkning dersom forhandleren har tatt forbehold om slik prisøkning.

De fleste forhandlerne i Norge bruker standardkontrakten til NBF (Norges Bilbransjeforbund). I denne kontrakten er det et generelt forbehold om prisøkning som følge av avgiftsøkninger. Dette gir rett for forhandleren til å endre prisen med inntil 6 % uten at du som kjøper i utgangspunktet har rett til å fragå kontrakten. Det betyr at du som har bestilt bil risikerer å måtte betale en høyere pris for bilen enn den avtalte kjøpesummen, dersom engangsavgiften på bilen øker før bilen blir levert.

Dersom prisøkningen overstiger 6 % har forbrukeren ifølge standardkontrakten en hevingsrett. Det betyr at du som kjøper kan velge å gå fra avtalen dersom avgiftsøkningen gir mer enn 6 % prisstigning på bilen.

NB: Hvis du likevel ønsker å kjøpe bilen, kan det være rom for å forhandle med selgeren om prisen på bilen, der forhandleren tar deler av kostnaden ved avgiftsøkningen.

Hva mener NAF?

Positiv til WLTP

NAF er positiv til innføring av WLTP. Innføring av ny testmetode for typegodkjenning vil i større grad vise reelle utslipp fra bilene. Det er bra at bileierne nå får riktigere informasjon om bilene de kjøper. En annen viktig effekt er at det kan fremskynde utviklingen av mer miljøvennlige biler.

Negativ til sterk prisøkning på fosile biler

A: NAF mener at det må være forutsigbarhet i markedet for forbrukeren.

B: NAF er bekymret for at en sterk prisøkning på nye fossile biler vil ramme forbrukere som ikke har reelle alternativer til kjøp av fossil bil. Dagens utvalg av elbiler dekker ikke behovene til mange kjøpere av nybil. Det er også lange køer for kjøp av elbil, og lademulighetene er ikke godt nok bygget ut. Elbil er derfor ikke et realistisk alternativ for mange kjøpere i dag. 

C: NAF mener at det er uheldig at man straffer ny teknologi og mener at dette kan hindre omstillingen til en mer miljøvennlig bilpark. En sterk prisøkning på nye biler kan gi en dreining i markedet mot større salg av brukte biler med dårligere og mindre miljøvennlig teknologi.

D: NAF mener at avgiftsnivået på bilene må tilpasses ved innføring av WLTP slik at man unngår ulemper for forbrukeren.

Hva gjør NAF i saken?

NAF er i løpende dialog med politiske myndigheter om saken. Vi peker på mulige negative miljøeffekter ved at nyere biler med bedre teknologi blir dyrere enn eldre tilsvarende biler. Vi peker på manglende forutsigbarhet for forbrukerne. Og vi peker på at det ikke er gode nok alternativer til fossile nybiler i dag, fordi det er lange ventelister på elbil, ladeinfrastrukturen ikke er godt nok utbygd og fordi utvalget av elbiler foreløpig ikke gjør elbil til et reellt alternativ for alle. Vi har bedt regjeringen om at avgiftssystemet må tilpasses slik at man unngår høye avgiftsøkninger.