Utgangspunktet er at partene står fritt til å avtale prisen for reparasjonen. Hvorvidt det foreligger en avtalt pris avgjøres ut ifra de aktuelle omstendigheter. 

Hvis prisen på reparasjonen ikke ble som avtalt på forhånd, er utgangspunktet at det skal betales «gjengs pris» eller det som er rimelig for oppdraget. Med gjengs pris menes den pris man kommer frem til ved bruk av vanlig beregningsmåte for tilsvarende reparasjoner.

Ikke mer enn 15% over

Har du fått et prisoverslag på oppdraget, skal ikke den endelige prisen overstige det oppgitte beløpet vesentlig, og aldri med mer enn 15 %, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. Er verkstedet medlem av NBF kan de 15 % ikke overstige kroner 800,- Prisen skal omfatte mva. og andre offentlige avgifter, så sant ikke annet er avtalt.

Tillegg for materialer

Verkstedet kan imidlertid kreve pristillegg for tilleggsarbeid når arbeidet er utført i samsvar med kravene til slikt arbeid. Verkstedet har også anledning til å kreve pristillegg for ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. 

Når det gjelder forundersøkelser, dvs. en forberedende undersøkelse eller liknende arbeid som foretas for å klarlegge om en tjeneste skal bestilles, er forbrukeren bare pliktig til å betale for dette når det er avtalt på forhånd