De viktigste avgassene fra biltrafikken er karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOx), hydrokarboner (HC) og svevestøv/partikler (PM). Det er utslippene av NOx og svevestøv som er mest alvorlige med tanke på omfang og helseeffekter. Nitrogenoksidene (NOx) består av NO og NO2. Helseeffektene er knyttet til NO2. Flere storbyområder i Norge har et problem med NO2-forurensning, og disse utslippene øker.

  • Fra elbilen er det ingen utslipp av CO, NOx, HC og partikler som er skadelig for folks helse.
  • Fra elbilen er det ingen utslipp av klimagasser.

Offentlige biler kan skiftes ut

I tillegg til flere el- og hybridpersonbiler kan offentlige tjenestebiler, busser og varebiler med stor fordel skiftes ut med elbiler og hybrider.

Dersom det ikke fases inn mange flere elbiler i trafikken slik at forurensingen går ned, vil det i neste omgang legges strenge restriksjoner på kjøretøy med forbrenningsmotor for å kunne oppfylle forpliktelsene i klimaforliket.

Forskere usikre om batterier

Produksjon av bilbatteriene har logisk nok et høyere karbonavtrykk enn en tom bensintank. Men hvor høyt, er det fortsatt stor usikkerhet om i forskningsmiljøet.

En gjennomgang av tilgjengelig forskning viser at batteriproduksjonen tilsvarer utslipp på mellom 4 og 35 gram CO2 per kilometer. En norsk forskningsartikkel fra NTNU beregner utslipp tilsvarende mellom 30 og 39 gram CO2 per kilometer. Teknologisk utvikling og overgangen til fornybar energi vil gjøre karbonavtrykket fra batteriproduksjon mindre.

Støy fra elbil

Elbilen er nesten lydløs. I byer og tettsteder plages mange av trafikkstøy både dag og natt, og elbiler vil derfor være et godt virkemiddel for å få ned støyen.

Elbiler støyer mindre enn vanlige biler fordi de ikke har en bråkete forbrenningsmotor. Men i høy fart vil man uansett høre lyd fra dekk og vindsus. I lavere fart vil man bare høre en svak pipelyd fra den elektriske motoren.

Det har kommet krav om at biler med elektrisk motor må ha en varsellyd ved lav fart. USA har allerede innført krav om fotgjengervarsel for elbiler og hybridbiler. Nå følger EU og dermed også Norge etter.

Kravene fra EU:

  • Elbiler er påkrevd å automatisk lage lyd fra start til opp til ca. 20 km/t og ved rygging
  • Lyden skal være kontinuerlig og varsle fotgjengere og andre myke trafikanter om at et kjøretøy er i bevegelse
  • Elbilen kan ha en pauseknapp som stopper lyden midlertidig
  • Varsellyden skal ikke være høyere enn fra en tilsvarende bil med forbrenningsmotor under samme forhold