De viktigste avgassene fra biltrafikken er karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOx), hydrokarboner (HC) og svevestøv/partikler (PM). Det er utslippene av NOx og svevestøv som er mest alvorlige med tanke på omfang og helseeffekter. Nitrogenoksidene (NOx) består av NO og NO2. Helseeffektene er knyttet til NO2. Flere storbyområder i Norge har et problem med NO2-forurensning, og disse utslippene øker.

  • Fra elbilen er det ingen utslipp av CO, NOx, HC og partikler som er skadelig for folks helse.
  • Fra elbilen er det ingen utslipp av klimagasser.

Med dagens teknologi er det riktig at produksjonen av elbiler slipper ut mer CO2 enn vanlige biler. Men ser man hele bilens livsløp under ett, altså både produksjon og bruk, er utslippene lavere.

Mercedes har selv laget en sammenligning av CO2-utslippene under produksjon og levetid av sin B-klasse med henholdsvis ordinær bensinmotor (B 180), elbilen B-klasse Electric Drive kjørt på strøm fra EU-kraftmiks og samme elbil kjørt på strøm fra vannkraft.

I løpet av 160.000 kjørte kilometer vil Mercedes Benz B-klasse Electric Drive ha minst 24% lavere CO2-utslipp om den kjører på såkalt «skitten» EU-strøm. Brukes det strøm fra vannkraft er forskjellen hele 64%.

Offentlige biler kan skiftes ut

I tillegg til flere el- og hybridpersonbiler kan offentlige tjenestebiler, busser og varebiler med stor fordel skiftes ut med elbiler og hybrider.

Dersom det ikke fases inn mange flere elbiler i trafikken slik at forurensingen går ned, vil det i neste omgang legges strenge restriksjoner på kjøretøy med forbrenningsmotor for å kunne oppfylle forpliktelsene i klimaforliket.

Forskere usikre om batterier

Produksjon av bilbatteriene har logisk nok et høyere karbonavtrykk enn en tom bensintank. Men hvor høyt, er det fortsatt stor usikkerhet om i forskningsmiljøet.

En gjennomgang av tilgjengelig forskning viser at batteriproduksjonen tilsvarer utslipp på mellom 4 og 35 gram CO2 per kilometer. En norsk forskningsartikkel fra NTNU beregner utslipp tilsvarende mellom 30 og 39 gram CO2 per kilometer. Teknologisk utvikling og overgangen til fornybar energi vil gjøre karbonavtrykket fra batteriproduksjon mindre.

Støy fra elbil

Elbilen er nesten lydløs. I byer og tettsteder plages mange av trafikkstøy både dag og natt, og elbiler vil derfor være et godt virkemiddel for å få ned støyen.

Elbiler støyer mindre enn vanlige biler fordi de ikke har en bråkete forbrenningsmotor. Men i høy fart vil man uansett høre lyd fra dekk og vindsus. I lavere fart vil man bare høre en svak pipelyd fra den elektriske motoren.