La oss derfor ta en nærmere kikk på elbilen fra vugge til grav. Det første er selvsagt «drivstoffet», altså strømmen som trengs for å lade elbilen.

I Norge produseres så godt som all elektrisitet ved hjelp av fornybar vannkraft. I 2012 ble 97 prosent av elektrisiteten produsert med vannkraft og snaut to prosent med vindkraft.  Det betyr at den kraften man bruker i Norge i all hovedsak er fornybar.

Noe kraft importeres

Norge har også en kraftutveksling med Europa. I perioder importeres det noe kraft, som kan være både fornybar eller fossil. De siste årene har imidlertid Norge eksportert langt mer elektrisitet enn man har importert, og i et såkalt normalår har vi et overskudd av strøm i forhold til behovet.

Å si at vinningen går opp i spinningen miljømessig fordi man mange steder i verden benytter kullkraft, er i beste fall upresis. 27,4% av elektrisitet ble i 2014 produsert med kjernekraftverk. 47,6% ved gass- olje- og kullkraftverk, 8,3% fra vind og 3,2% fra sol. Og dette er gamle tall; andelen fornybare kilder øker i stor fart og andelen fra fossile kilder synker.

I tillegg må man huske at selve bilen ikke slipper ut noe under bruk. Dette er spesielt viktig i bymiljøer. Satt på spissen er det bedre at en stor andel biler bruker den strømmen som finnes i byene, slik at utslippene fra bilparken reduseres. 

Du kan kjøpe fornybar strøm!

Som forbruker kan man gjennom ordningen med opprinnelsesgarantier sikre seg at det produseres like mye kraft fra for eksempel vindkraft som det man selv bruker til å lade en elbil. Andelen fornybar kraft i Europa øker, og kraftsystemet skal være helt utslippsfritt i 2050.   

Noe høyere utslipp med elbilproduksjon

En livssyklusanalyse viser hva den totale miljøbelastningen er for et produkt gjennom hele livssyklusen; fra uttak av råvarer, produksjon, drift til avhending. Man kan se på mange ulike miljøparametere, hvorav utslipp av klimagasser er sentralt. En studie fra 2013, der også Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) bidro, viste at de totale utslippene av klimagasser ved produksjon av elbiler er noe høyere enn for konvensjonelle biler. Dette skyldes i hovedsak produksjon av batterier.

Men teknologien endrer seg fort, og produksjon av elbiler blir stadig mer effektiv og mer miljøvennlig.

...men totalregnskap i pluss

Utslippene i driftsfasen for en elbil avhenger av hvordan den elektrisiteten man lader bilen med er produsert.  Forutsetter man fornybar vannkraft er utslippene så godt som null, og det totale regnestykket for en elbil kontra en bensin- eller dieselbil er da svært positivt.

Men man oppnår også en betydelig reduksjon i de totale klimagassutslippene fra en elbil om man legger dagens europeiske kraftmiks til grunn. I og med at en elbil har noe høyere utslipp med seg fra begynnelsen av enn en konvensjonell bil, vil den totale besparelsen bli større jo lenger man kjører. 

Batteriene kan gjenbrukes

Batteriene i en elbil er ment å vare i hele bilens levetid. Men selv etter dette vil det være en betydelig kapasitet igjen i batteriene. Slike batteripakker vil da kunne gjøre god nytte for seg i mange sammenhenger.

De kan benyttes som back-up ved strømbrudd, som buffer i el-nettet ved store belastninger og til å lagre elektrisitet fra solceller og vind i perioder der produksjonen er høyere enn forbruket. 

Elbil uten dårlig samvittighet

Selv om en elbil altså foreløpig forurenser noe mer enn en bensin- eller dieselbil under «fødselen», blir miljøbelastningen over tid mye mindre. Spesielt når man bruker kraft som er ren og fornybar.

Utslippene ved produksjon bør ikke hindre deg i å kjøpe elbil framfor en vanlig bil.