Om vi skal nå miljømålene som Stortinget har vedtatt må utslippene fra transportsektoren kuttes. Den beste måten å gjøre det på er å skifte ut bilparken til null- og lavutslippsbiler. NAF engasjerer seg for flere ulike bilteknologier og at det skal legges til rette for at forbrukerne tar dem i bruk. Elbiler er den biltypen det selges mest av av null- og lavutslippsbiler, men utgjør likevel bare én prosent av den totale bilparken i dag.

Alternativet er uønskede restriksjoner

Lykkes vi ikke med å fase inn mer miljøvennlige biler, vil politikerne etter hvert se til andre tiltak for å redusere utslippene fra persontransport. Det betyr som regel restriksjoner og begrensninger, og det vil ramme de trafikantene som elbiler av ulike grunner ikke er et alternativ for.

Fordi ny teknologi er kostbar å utvikle, vil nullutslippsbiler være dyrere enn biler med forbrenningsmotorer i en innledende fase. Derfor er det viktig at myndighetene bruker avgiftssystemet aktivt for å fase inn slike biler raskt.

Det vil være for tidlig å fjerne moms- og avgiftsfritaket for elbiler i 2017 eller allerede når det er nådd 50 000 biler. Bilene vil ikke være fullt ut konkurransedyktige før tidligst i 2020.

NAFs avgiftspolitikk for nullutslippsbiler:

  • Innføring av avgifter og moms for nullutslippsbiler tidligst i 2020.
  • Innføring må deretter skje gradvis, og på en måte som hele tiden sikrer nullutslippsbilenes konkurransekraft.
  • Hydrogenbilene må gis spesiell oppmerksomhet framover.
  • Tilgang til kollektivfelt må vurderes lokalt, og hydrogenbiler bør ha fortsatt tilgang.