Forelegg

Forelegg sendes pr. post når saken er ferdig etterforsket av politiet og juristene. Det gis da en frist på noen dager til å vedta eller ikke. Hvis du skal ha en advokat til å se nærmere på saken, anbefaler vi at du ber om en utsettelse på denne fristen.

Hvis forelegget ikke vedtas vil saken bli oversendt til den lokale tingretten. Det blir da berammet en ordinær straffesak.

Advokatbistand i slike saker må du i utgangspunktet betale selv, og det er også vanlig at politiet vil kreve å få saksomkostningene dekket.

Fengsel

Fengselstraff er i første rekke aktuelt ved grov uaktsom kjøring.

Ved promillekjøring skal det reageres med fengselsstraff, enten betinget eller ubetinget, hvis promillen er over 0,5.

Ved uaktsom kjøring vil det være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ved fartsovertredelser er det klare retningslinjer for når det skal reageres med fengselsstraff, avhengig av fartsgrensen på stedet.