Fakta om dieselforbud i Oslo

Forbudet mot dieselbiler i Oslo vil kun gjelde de dagene luftforurensningen er høyest. Det skal kun settes inn som et akutt tiltak, og vil iverksettes dersom luftkvaliteten er varslet å bli svært dårlig i to dager eller mer.

Dieselbiler vil ikke kunne kjøre på det kommunale veinettet. Statlige veier, som Ring 3 og deler av Ring 1, samt alle hovedveiene gjennom Oslo, vil være unntatt. Legg merke til at forbudet gjelder innen hele Oslo kommunes grenser, ikke bare i bykjernen.

Noen fakta om luftforurensning

De viktigste typene forurensende stoffer er svevestøv og nitrogenoksider (NOx).

Svevestøv kommer av for eksempel piggdekkslitasje på veiene, eksos og vedfyring.

Betegnelsen NOx omfatter alle Nitrogenoksider. Dette er stoffer som dannes når nitrogen og oksygen forbrennes ved høye temperaturer, for eksempel i en dieselmotor. Lokal luftforurensing er et helseproblem som rammer grupper som astmatikere, barn og eldre hardest. Grensene for når luftforurensing er høy er satt med tanke på når folks helse blir påvirket.

Hva betyr «høy» luftforurensning?

Høy luftforurensning, nivå rødt, betyr at det er høy konsentrasjon av svevestøv og/eller NO2 i luften.

Vil jeg måtte parkere bilen for godt?

Forbudet vil kun gjelde noen få dager i året, hvis luftforurensningen blir veldig høy (såkalt rødt nivå).

Historisk ville det vært aktuelt med dieselforbud seks ganger i løpet av de siste 14 årene. Totalt antall dager med forbud på 14 år ville vært 40.

For mer informasjon om luftforurensning, se www.luftkvalitet.info  

Vinteren 2017/2018 kan bli den siste hvor dieselforbud blir brukt som virkemiddel mot akutt høy luftforurensing. Fra vinteren 2018/2019 har byrådet varslet at dieselforbud vil bli erstattet av såkalte beredskapstakster, hvor takstene skal tredobles fra det ordinære nivået.  

Forurenser dieselbiler mer enn bensinbiler?

Det er krevende, men viktig, å skille mellom ulike typer forurensing og hensyn. Grovt sett kan forurensing deles i lokal luftforurensing og klimagassutslipp.

Lokalt forurenser dieselbiler mest. Dieselbiler slipper ut mer NO2, som er en kilde til lokal luftforurensing. Biler i kø forurenser mye, og biler med kald motor forurenser mer enn de som er varme. Da er det klart at langvarige kuldeperioder, spesielt med lite vind, fører til at luften blir mer forurenset.

Utslipp av gassen CO2 bidrar til internasjonale klimautfordringer. Dieselbilene slipper ut mindre klimagasser enn en tilsvarende bensinbil ville gjort.

Blir det mindre svevestøv av et dieselforbud?

Totalt står veitrafikken for 39 prosent svevestøvutslipp (PM10) i Oslo og Akershus. Både utslipp fra næring, tungtransport og personbil er inkludert i tallet.

Det er en kjent sak at tungtransporten står for en betydelig høyere andel oppvirvling av asfaltstøv (og dermed PM10) enn lette kjøretøy.

Mye av svevestøvet kommer fra bakgrunnsforurensing, noe som et lokalt tiltak ikke vil gjøre noe med. For å bedre luftkvaliteten på lang sikt trengs permanente tiltak som reduserer kø og trafikk, men sikrer de reisende gode løsninger som gjør hverdagen enkel. Innfartsparkeringer, sykkelveier og et godt utbygget kollektivnett er slike løsninger.

Bomringene skal bli mye dyrere når forurensingen er stor. Stemmer det?

Det er vedtatt at det kan tas i bruk beredskapstakster, hvor prisen i bomringen mangedobles, ved risiko for helseskadelige nivåer av luftforurensing. Dette blir riktignok ikke innført før vinteren 2018/2019. Det blir ikke beredskapstakster samtidig som det blir dieselforbud.

Hvorfor kan ikke kollektivtilbudet bli gratis når bilkjøringen må begrenses?

Oslo bystyre vedtok høsten 2016 at det skulle tilbys gratis enkeltbilletter på kollektivreiser på de dagene hvor man må ta i bruk beredskapstakster. Om gratis enkeltbilletter på kollektiv også gjelder når det innføres dieselforbud, er ennå usikkert.

Min bil har Euro 6-dieselmotor. Vil dieselforbudet gjelde min bil også, eller er det annerledes for Euro 6?

Et eventuelt dieselforbud vil gjelde alle dieselbiler, også de aller nyeste dieselpersonbilene med Euro 6.

Hvorfor gjelder ikke forbudet også tunge elbiler som virvler opp masse svevestøv?

Dieselforbudet kommer gjerne på dager med høye nivå av NOx-gasser, som elbiler ikke slipper ut. Elbiler virvler ikke opp merkbart mer svevestøv enn andre personbiler, og tyngden på en personbil gir ikke store utslagene.

Hva med tungtransporten?

For hver kilometer tungtransporten kjører står en gammel lastebil (spesielt de fra før 2014) for de for ca. 3 ganger mer utslipp av NO2 enn en dieselpersonbil. Det er stor forskjell på hvor mye NOx som slippes ut fra de nyeste kjøretøyene som har Euro 6-klassifisering, og eldre kjøretøy. Det er altså viktig å gjøre noe med tungtransporten, og hvilke biler av denne typen som kjører på veiene. Tungtransport er også en betydelig større bidragsyter til svevestøvutslippene enn personbiler er.

Hva med vedfyring?

Vedfyring er den største kilden til utslipp av partikler i Norge, og står for ca. halvparten av svevestøvutslippene. På kalde dager om vinteren kan vedfyring være det viktigste bidraget til dårlig luft i byer og tettsteder. Partiklene spres dårligere i kald luft.

Dette mener NAF

 • Dieselforbud er et drastisk og ufleksibelt tiltak. Det må settes inn ekstra kapasitet på kollektivsystemet om det skal innføres og legges til rette for flere innfartsparkeringer slik at folk kan komme seg enkelt inn til byen og på jobb.
 • Med et så kraftig virkemiddel, mener vi det er en forutsetning at det har effekt. Vi følger nøye med på om luftkvaliteten bedrer seg som følge av forbudet, eller om det bedrer seg på grunn av skiftende meteorologiske forhold.
 • NAF mener det burde vært gjort unntak for dieselbiler med Euro 6-teknologi, det vil si den nyeste utslippsstandarden. Dette ga vi beskjed om da forskriften var på høring første gang, og vi påpekte det igjen da unntakene nylig var på høring.
 • Man må ty til dette fordi byrådet ikke har fått på plass langsiktige tiltak for bedre luft: Utslippene fra skipstrafikken, tungtransport og vedfyring må ned for at lufta i Oslo skal bli varig forbedret. Byrådet har også hatt muligheten til å innføre beredskapstakster i stedet for et forbud, men valgt å utsette dette til neste år.
 • Privatbil brukes mindre og mindre for hvert år. Folk er flinke til å bruke kollektivtransport og sykkel der de kan. Et slikt forbud rammer først og fremst de som har krevende hverdagsreiser med flere ledd.

Hva gjør NAF for meg som trafikant?

NAF jobber langs to spor:

 • Vi jobber for å få på plass langsiktige løsninger for i byene våre. Kø forurenser og mange byer er plaget med mye kø. Dette kan løses ved å få på plass innfartsparkeringer, bedre kollektivløsninger og økt satsning på sykkel. NAF er en pådriver for en mer helhetlig samferdselspolitikk der vei og kollektiv sees under ett.
 • Bilavgifter. De bilene som slipper ut minst skal ha lavest avgift. NAF arbeider for at nullutslippsbiler og ladbare hybrider skal ha fordeler også etter 2017. Vi mener at vrakpanten bør økes slik at utskiftningen i bilparken kan gå raskere.

Hva skal NAF gjøre nå?

 • Vi lytter til medlemmenes historier og formidler disse videre til politikerne.
 • Politikerne må forstå hvordan tiltaket påvirker folks hverdagsreiser.
 • Vi er opptatt av å påvirke politikerne til å følge opp forbudet med kollektivsatsning, gratis kollektivbilletter, gratis innfartsparkering, sykkelinfrastruktur og andre tiltak som vil ha langvarig god virkning på miljøet.
 • Vi vil også arbeide for at Euro 6-biler skal unntas forbudet.
 • NAF har oppmuntret til en dugnad for bedre byluft, og lansert ni tiltak som alle kan slutte seg til.