Her har du fakta, spørsmål og svar om hva NAF mener om forbud mot dieselbiler, slik det er vedtatt i Oslo. 

Fakta om dieselforbud i Oslo

 • Forbudet mot dieselbiler i Oslo vil kun gjelde de dagene luftforurensningen er høyest. Det skal kun settes inn som et akutt tiltak, og vil iverksettes dersom luftkvaliteten er svært dårlig i to dager eller mer.
 • Dieselbiler vil ikke kunne kjøre på det kommunale veinettet. Statlige veier, som Ring 1 og Ring 3, samt alle hovedveiene gjennom Oslo, vil være unntatt.
 • Les mer om forbudet i Oslo hos Aftenposten (ekstern lenke).

Hva mener egentlig NAF om forbud mot dieselbiler?

 • NAF har stått tydelig på trafikantenes side i denne saken. Vi mener vedtaket gjort i Oslo vil kunne føre til mer kø på riksveiene
 • Vi vet at noe må gjøres for å bedre byluften, men mener at dette er feil type tiltak fordi det er kortsiktig
 • NAF har påpekt at de største kildene til luftforurensning er skipstrafikken, tungtransport og vedfyring
 • Når et slikt vedtak blir gjort uten å bli fulgt opp med kollektivsatsning, kan det føre til stor ulempe for trafikantene, uten at luftkvaliteten blir veldig mye bedre

Hva skal NAF gjøre nå?

 • Nå som forbudet er vedtatt, er vi er opptatt av å påvirke politikerne til å følge opp forbudet med kollektivsatsning, innfartsparkering, sykkelinfrastruktur og andre tiltak som vi ha langvarig god virkning på miljøet
 • Vi vil også arbeide for at Euro 6-biler skal unntas forbudet som kommer som følge av forskriften som er på høring. Denne vil bli gjeldende når det midlertidige forbudet går ut 16. mai 2016.
 • For å få til en bedring av bylufta må permanente tiltak på plass. Dette kan for eksempel være lavutslippssoner.
 • NAF har oppmuntret til en dugnad for bedre byluft, og lansert ni tiltak som alle kan slutte seg til. Les mer på NAF.no om tiltakene her.

Vil jeg måtte parkere bilen for godt?

 • Forbudet vil kun gjelde noen få dager i året, når luftforurensningen blir veldig høy (rødt nivå).
 • Historisk ville det vært aktuelt med dieselforbud seks ganger i løpet av de siste 14 årene. Totalt antall dager med forbud på 14 år ville vært 40.
 • For mer informasjon om luftforurensning, se www.luftkvalitet.info   

Hva gjør NAF for meg som bileier?

NAF jobber langs to spor:

 • Vi jobber for å få på plass langsiktige løsninger i byene våre. Kø forurenser og mange byer er plaget med mye kø. Dette kan løses ved å få på plass innfartsparkeringer, bedre kollektivløsninger og økt satsning på sykkel. NAF er en pådriver for en mer helhetlig samferdselspolitikk der vei og kollektiv sees under ett.
 • Bilavgifter. De bilene som slipper ut minst skal ha lavest avgift. NAF arbeider for at nullutslippsbiler og ladbare hybrider skal ha fordeler også etter 2017. Vi mener at vrakpanten bør økes slik at utskiftningen i bilparken kan gå raskere.

Forurenser dieselbiler mer enn bensinbiler?

 • I byene, om vinteren: ja. Dieselbiler slipper ut mer NO2, som er en kilde til luftforurensing. Biler i kø forurenser mer, og biler med kald motor forurenser mer.
 • Langvarige kuldeperioder, spesielt med lite vind, fører til at luften blir mer forurenset.
 • Biler som slipper ut mer CO2 bidrar mer til forurensing av det globale klimaet, men mindre enn dieselbilene til forurensning lokalt.

Blir det mindre svevestøv av et dieselforbud?

 • Totalt står veitrafikken for 39 prosent svevestøvutslipp (PM10) i Oslo og Akershus. Næring, tungtransport og personbil er inkludert i tallet.
 • Det er en kjent sak at tungtransporten står for en betydelig høyere andel oppvirvling av asfaltstøv enn lette kjøretøy av PM10.
 • Mye av svevestøvet kommer fra bakgrunnsforurensning, noe som et lokalt tiltak ikke vil gjøre noe med. For å bedre luftkvaliteten på lang sikt trengs permanente tiltak som reduserer kø og trafikk men sikrer de reisende gode løsninger som gjør hverdagen enkel. Innfartsparkeringer, sykkelveier og det godt utbygget kollektivnett er slike løsninger.

Hva med tungtransporten?

 • For hver kilometer tungtransporten kjører står de for ca. 3 ganger mer utslipp av NO2 enn en dieselpersonbil (tall fra 2011, nyeste tilgjengelige). Det er altså viktig å gjøre noe med tungtransporten.

Hva med vedfyring?

 • Vedfyring er den største kilden til utslipp av partikler i Norge, og står for ca. halvparten av svevestøvutslippene. På kalde dager om vinteren kan vedfyring være det viktigste bidraget til dårlig luft i byer og tettsteder. Partiklene spres dårligere i kald luft.

Noen fakta om luftforurensning

 • De viktigste typene forurensende stoffer er svevestøv og nitrogenoksider (NOx)
 • Svevestøv kommer av for eksempel piggdekkslitasje på veiene, eksos og vedfyring
 • Betegnelsen NOx omfatter alle nitrogenoksider. Dette er stoffer som dannes når nitrogen og oksygen forbrennes ved høye temperaturer, for eksempel i en dieselmotor

Hva betyr «høy» luftforurensning?

 • Høy luftforurensning, nivå rødt, betyr at det er høy konsentrasjon av svevestøv og/eller NO2 i luften.

Nyttige lenker:

Se klipp fra Dagsrevyen

Se klipp fra Dagsrevyen 21 her (ca 7:50 min ut i sendingen) 

Se klipp fra Østlandssendingen her