Det er utslippene av NOx og svevestøv som er mest alvorlige med tanke på omfang og helseeffekter. Når det gjelder nivået på utslippene av svevestøv så går utviklingen i riktig retning, selv om utslippene i de største byene fortsatt ofte ligger langt over de nasjonale målene.

Økte NOx-utslipp

Nitrogenoksidene (NOx) består av NO og NO2. Helseeffektene er knyttet til NO2. Flere storbyområder i Norge har et problem med NO2-forurensning, og disse utslippene øker. Økt andel dieselkjøretøy, tyngre kjøretøy og økt veitrafikk har redusert effekten av stadig bedre teknologi og strengere avgasskrav.

Høye utslipp medfører tiltak

Lokal luftforurensning kan være et stort problem i byer og tettsteder. I tillegg til veitransport er oppvarming (spesielt vedfyring) og industri kilder til lokal forurensing.

Høye forurensningsutslipp kombinert med klimatiske forhold som kalde, tørre og vindstille dager, gir høy luftforuresing. Når grenseverdien for ulike typer luftforurensing blir overskredet, kan kommuner og regionveikontor gjennomføre tiltak. Det kan være begrensninger i trafikken, sambruksfelt eller miljøfartsgrenser.

For mer informasjon om luftforurensning og luftkvaliteten der du bor.

Eurokrav

Det blir stadig strengere krav til utslipp fra personbiler. For eksempel er kravet til utslipp av NOx fra bensinbiler redusert med 84 prosent fra 1992.

De såkalte Euro-kravene setter standarder for akseptable grenser for utslipp av CO, HC, NOx og partikler fra nye biler, CO2-utslipp er ikke inkludert. Disse kravene rettes mot bilprodusentene og har dermed ingen praktisk betydning for deg som forbruker.

Første krav, Euro 1, trådte i kraft i 1992. Euro 5 gjelder nå, mens Euro 6 vil trå i kraft i 2014. Siden Euro 2 har det vært ulike krav til bensin- og dieselbiler. Et krav om maksimalt antall partikler skal også inkluderes, senest ved innføring av Euro 6.

For oversikt over dagens Euro-krav