Kort fortalt:

  • Tomgangskjøring betyr at motoren går uten at drivverket er koblet inn.
  • Skru av motoren når bilen står helt stille eller du venter.
  • Skru på tenningen om du vil fortsatt vil ha på radioen.

Hva er tomgangskjøring?

Tomgangskjøring betyr at motoren går uten at drivverket er koblet inn. Bilen står med andre ord helt stille. Det kan være komfortabelt å holde varmeapparatet i gang, men kjedelig for omgivelsene som både må høre støyen fra bilen og puste inn avgassene. Hovedregelen er derfor at motoren skal slås av for å hindre unødvendig støy og luftforurensning når bilen står stille.    

Tomgangskjøring kan være forbudt etter vegtrafikklovens § 3 som er en grunnbestemmelse om hensynsfull, aktsom og varsom ferdsel i trafikken: 

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.» 

Unødig tomgangskjøring i eller ved bebyggelse er ulovlig etter trafikkreglenes § 16 som er en presisering av vegtrafikklovens § 3: 

«I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motoren på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass.» 

Hva er unødig tomgangskjøring?  

Å la motoren gå på tomgang mens du skraper is av bilvinduet vil ganske sikkert regnes som unødig og ulovlig tomgangskjøring. Det samme gjelder hvis du lar motoren gå for å varme opp bilen før du kjører av gårde om morgenen. Da er det bedre å bruke en motorvarmer for å få opp temperaturen på bilen. 

Det er heller ikke lov å la motoren gå på tomgang mens du tar en rask tur i minibanken, stikker innom kiosken eller venter på kona som er i butikken. De som lar motoren gå mens de løper inn med barna i barnehagen om morgenen bryter ganske sikkert også denne bestemmelsen.  

Men her må det brukes skjønn. Hvis bilen er i trafikk, for eksempel hvis du venter på grønt lys i et trafikkryss, så er det lov å holde motoren i gang selv om bilen står stille. Det samme må gjelde ved sakte køkjøring med korte stopp innimellom. Du slipper nok også unna med tomgangskjøring på en ekstra kald vinterdag dersom det står om liv og helse. Men hvis det bare er for å varme seg litt på tærne, så vil nok politiet si at det er unødig å la motoren gå når bilen står stille. 

Hva betyr «i eller ved bebyggelse»? 

Bebyggelse kan være bygg av enhver sort der bilkjøring kan være plagsomt på grunn av støy eller forurensning, både bolighus, industri, sykehus, kjøpesenter, idrettsanlegg eller andre typer bygg. Hensikten er at det ikke skal skapes unødig støy eller luftforurensning der det kan tenkes at mennesker ferdes. Dette er hovedformålet med bestemmelsen. 

Men gjelder begrensningen av tomgangskjøring bare «i eller ved bebyggelse»? Svaret er nei, for vegtrafikklovens generelle regel om hensynsfull kjøring i vegtrafikkloven § 3 kan også brukes ved unødig tomgangskjøring andre steder enn i og ved bebyggelse.

I andre ledd fremgår det at vegfarende skal vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien, og dette er den bestemmelsen som politiet normalt viser til når de bøtelegger tomgangskjøring. Det kan være ulovlig å la bilen gå på tomgang i et friluftsområde, på en parkeringsplass eller på en rasteplass der det ikke er bebyggelse men der det ferdes andre mennesker.  

Slå av motoren også i skogen

Med økende miljøbevissthet og forståelse av at avgassene som bilene slipper ut er skadelig for miljøet i tillegg til helseplagene det forårsaker for mennesker, er det et åpent spørsmål om unødig tomgangskjøring på en øde skogsvei utenfor allmenn ferdsel, også er i strid med vegtrafikklovens § 3. Dette har vi ikke svaret på ennå. Men selv om det neppe er ulovlig i dag, så kan vi kanskje være enige om at tomgangskjøring er unødvendig selv om det bare er rev og sau som blir direkte plaget av eksosen og bråket. 

 Brudd kan medføre møter

Bryter du reglene om tomgangskjøring, så kan du ilegges bot. Dette følger av vegtrafikklovens § 31. Boten fastsettes skjønnsmessig. Det betyr at det er bøtelegging som har skjedd i praksis som kan gi oss en pekepinn på hvor bøtenivået ligger. Her det lite praksis å hente fra. En av grunnene til dette kan være at det er vanskelig for politiet å følge opp disse bestemmelsene.  

Om bøtenivået har politiet i Bergen sentrum fortalt oss i NAF at dette ligger på rundt 5 000 kroner, men dette er altså en skjønnsmessig vurdering og størrelse på boten kan variere.

Stedet tomgangskjøring skjer, hvor lenge bilen har gått på tomgang, hvor stor sjenanse dette er for omgivelsene osv, alt dette kan antatt ha betydning for fastsettelse av boten.