Må barn erstatte skade som de forårsaker eller har foreldrene et ansvar for skade som barna deres gjør?

Hovedregelen i norsk erstatningsrett er at den som gjør skade, enten med forsett (dvs. med vilje) eller ved uaktsom oppførsel (kunne eller burde ha handlet annerledes), må erstatte skaden. Dette gjelder ikke alltid for barn. 

Vi gir deg advokathjelp

NAF har advokater og biltekniske eksperter som er klare til å hjelpe deg som medlem hele døgnet!

Bli medlem i dag

Barns ansvar

Hvis det er usikkert om barnet forstår omfanget eller konsekvensene av sine handlinger, er det ikke sikkert at du kan kreve erstatning for skaden. I vurderingen om barna kan tillegges ansvar eller ikke, vil alder og utvikling være viktige faktorer. Her vil både fysisk og mental utvikling ha betydning, og det samme gjelder utvist adferd.

Rene hærverkskader vil lettere medføre ansvar for barnet enn en skade som følge av et øyeblikks uoppmerksomhet. Videre kan det heller ikke stilles samme krav til aktsomhet hos en 8-åring som hos en 15-åring.

Foreldrenes anvar

1.  Foreldrene kan bebreides for hendelsen.

Foreldrene kan ilegges et selvstendig ansvar hvis de kan bebreides for at skaden har skjedd. Foreldrene innrømmes en betydelig margin før det kommer på tale å innrømme ansvar. Vurderingen gjøres helt konkret og hvis det er en situasjon som krever mer tilsyn vil de lettere få ansvar for skaden. For eksempel, vil foreldrene lettere komme i ansvar om de lar barna leke på en parkeringsplass uten nødvendig tilsyn enn om de lar barna leke på et sted hvor det er mer naturlig at barna leker uten tilsyn.

2.  Foreldrene kan ikke bebreides for hendelsen.

Foreldrene kan også pålegges et ansvar selv om de ikke er noe å bebreide, dvs. et såkalt objektivt ansvar. Erstatningen er begrenset til kr 5.000,- for barn under 18 år som foreldrene bor sammen med og har omsorgen for. En annen begrensning er at dette kun gjelder for skader som barnet har forårsaket med forsett eller ved uaktsomhet, det vil si de skader som barnet selv kan komme i ansvar for.

Forsikring

Villa- eller innboforsikring kan omfatte skader som barn måtte forårsake. Vi anbefaler at du spør foreldrene, og ber de sjekke vilkårene, eller kontakte sitt forsikringsselskap