Etter at NAFs Forbrukerjuridiske seksjon har brukt 10 år i utvalgs- og lobbyarbeid for å få bedre og mer ensartede parkeringsregler for forbrukerne, er vi endelig i mål!

Det nye regelverket ble vedtatt like før påske og trådte i kraft 1. januar 2017. Reglene vil sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet hvor det stilles strenge krav til parkeringsfirmaene.Blant de sentrale punktene i forskriftene skal særlig nevnes:

Parkeringsselskapene og de ansatte

De nye reglene stiller strenge krav til selskapene som vil drive parkeringsvirksomhet. Disse skal være registrert i Statens vegvesen sitt register. Det oppstilles også konkrete og strenge krav for å kunne jobbe som «parkeringsbetjent». Disse knytter seg både til obligatorisk opplæring, hvorledes tjenesten skal utøves og det stilles krav til uniformering.

De kravene som nå stilles, vil definitivt innebære at den useriøse del av parkeringsbransjen, «cowboyselskapene», enten må skjerpe seg eller finne seg noe annet å drive med.

Ensartede gebyrer

I motsetning til dagens praksis vil vi nå få ensartede og forutsigbare gebyrer både på privat og offentlig parkering og som gjenspeiler overtredelsens alvorlighetsgrad. De nye gebyrsatsene blir på 300, 600 og 900 kroner.

600 er «normalbeløpet»

«Normaltilfellene» vil bli på 600 kroner, mens en mindre alvorlig forseelse som for eksempel å glemme å trekke billett på en gratisparkering eller å feilparkere på kunde- og gjesteparkering, vil kvalifisere til 300 kroner. For parkering på plasser som er reservert for forflytningshemmede uten at man oppfyller vilkårene for dette, eller parkering i strid med alminnelige parkeringsregler, for eksempel parkering i fotgjengerfelt, ilegges det høyeste gebyret på 900 kroner.

Eier og fører er begge ansvarlige

Det er verdt å merke seg at dersom fører er en annen enn den som er registrert eier, vil begge etter fastsatte regler, være solidarisk ansvarlige for gebyret og eventuelle andre kostnader knyttet til feilparkeringen.

...men jeg er jo bare fem minutter for sen

NAF har opp gjennom årene mottatt en rekke klager fra medlemmer som har fått p-gebyr mens de enten var på vei til betalingsautomaten eller fordi de har overskredet parkeringstiden med noen minutter grunnet at de lette etter bilen sin. NAF har ved de nye reglene fått gjennomslag for sitt syn knyttet til disse problemstillingene. De nye forskriftene slår fast at man skal gis tid til å sette seg inn i vilkårene/foreta betaling og det kan tidligst gis parkeringsgebyr 5 minutter etter at parkeringstiden er gått ut.

Nye krav til borttauing

Det nye regelverket oppstiller klare krav som må være oppfylt før man kan fjerne en motorvogn. Det er imidlertid verdt å merke seg at selv om ikke vilkårene er oppfylt, kan motorvognen bli fjernet dersom den registrerte eier har ubetalte kontrollsanksjoner på over 6000 kroner.

Skiltene blir standardisert

Selv om det fortsatt vil være ulike skilt på offentlige og private parkeringsområder, vil det bli standardiserte skilt som vil være lett gjenkjennelige og disse skal ha en brukervennlig plassering. Man unngår da den vrimmelen av skilttyper og «budskap» vi har hatt frem til nå og vi vil få en situasjon som reduserer faren for misforståelser med tilhørende gebyrileggelser.

Nye krav til handicap-plasser

De nye forskriftene oppstiller retningslinjer for antall og størrelsen på parkeringsplasser som skal være reservert for forflytningshemmede. Det oppstilles også krav om at skal være universelt utformet betalingsløsninger som ikke forutsetter bruk av automat eller annen fysisk innretning.

El- og hydrogenbiler

Kommunene gis adgang til å innføre betalingsfritak både for elektriske og hydrogendrevne motorvogner på avgiftsbelagte parkeringsplasser.

Klare regler for klage

De nye forskriftene oppstiller klare regler for hvordan og innenfor hvilke frister et parkeringsselskap skal behandle en klage på ilagt parkeringsgebyr.

Skulle man ikke få medhold i klagen hos selskapet, opprettes det en selvstendig og forskrifts- basert klagenemnd.

En seier for NAF

Det nye regelverket er et resultat av et arbeid som ble påbegynt allerede i 2005 hvor NAF hele tiden har vært en aktiv pådriver gjennom blant annet deltagelse i to offentlige lovutvalg. Selv om det har tatt altfor lang tid å få de nødvendige vedtak gjennom i Stortinget og regjeringen, har vi nå fått et regelverk som i det alt vesentlige er i tråd med kravene NAF har stilt og som forbrukerne kan si seg tilfredse med. Forskriftene trådte – med et par mindre unntak –  i kraft 1. januar 2017.  Forskriftene gjelder for all vilkårsparkering på vei eller områder som er åpen for alminnelig ferdsel.

Du kan lese mer om forskriftene her og her (Lovdata)