Jeg vil klage - hva må gjøres?

Betales ikke parkeringsgebyret innen fristen på tre uker, kan gebyret forhøyes med 50 %. Dette gjelder selv om man har klaget på parkeringsgebyret, slik at dette bør betales selv om man skal klage. Blir en eventuell klage tatt til følge, vil det innbetalte beløpet bli refundert.

En klage sendes kommunen, eller politiet der hvor det ikke er kommunen som håndhever den offentlige parkeringen. Tas klagen ikke til følge kan man innen tre uker etter avslaget kreve saken forelagt tingretten. Når en ikke frem i tingretten, vil det kunne medføre at man ilegges saksomkostninger.

Hvem har ansvar for boten?
Ved offentlig parkering er fører av bilen og eieren solidarisk ansvarlig for ilagt parkeringsgebyr. Dette medfører at kommunen har anledning til å kreve boten også av bilens eier, selv om en annen var fører på det aktuelle tidspunktet. 

Gebyr ved offentlig parkering

Parkeres det i strid med bestemmelser om parkering mot avgift, vegtrafikkloven eller trafikkreglene kan man bli ilagt et parkeringsgebyr. Gebyrene er;

  • kr. 300,- for overtredelse av avgiftsparkering. 
  • kr. 500,- ved brudd på vegtrafikklov eller trafikkreglene. 

Kommunen har anledning til å taue bort ulovlig parkerte biler, så sant det er nødvendig. Selve kostnadene som påløper ved borttauing vil komme i tillegg til tilleggsavgiften og må betales samtidig for å få ut igjen bilen. I de tilfellene bilen blir stående på borttauingstomten må man også betale døgnleie for dette.

Noen viktige parkeringsregler:

  • Fører av bilen plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting og oppmerking
  • Kjøretøyet skal plasseres som anvist med skilt eller oppmerking og innenfor oppmerket felt.
  • - Du plikter å betale/trekke billett umiddelbart etter at kjøretøyet er plassert.

- Kvittering for betalt avgift/billett skal plasseres godt synlig. 

- Maksimal tillatt parkeringstid må overholdes

- Fungerer ikke parkeringsautomaten, plikter du å opplyse om feilen