NAF er mot å bruke bompenger til å finansiere det vi anser som viktige offentlige oppgaver, men det å bruke prismekanismer for å regulere trafikk kan være en løsning så lenge det ikke gir urimelige utslag for enkeltgrupper.

Les også vår faktasak om Oslopakke 3

Det er ikke areal nok i byene våre til at alle kan bruke hver sin bil. Det er heller ikke ønskelig ut fra hensyn til luftforurensing, støy, støv og trafikksikkerhet. Biltrafikken i byene må derfor reguleres samtidig som kollektivtilbudet blir så godt at de fleste hverdagsreisene, og spesielt de faste reisene til og fra jobb, likevel kan utføres rimelig og effektivt. 

NAF mener at bruk av prismekanismer er akseptabelt for å regulere trafikk og gi incentiver til å utnytte transportsystemet bedre enn i dag. Bruk av prismekanismer er vanlig på en rekke felt i samfunnet, eksempelvis halv moms på matvarer og differensiert arbeidsgiveravgift for lærlinger. I dag brukes pris som regulering på flere transportrelaterte felt, eksempelvis fritak for moms på nullutslippskjøretøy og rabatterte priser på månedskort vs. enkeltbilletter på kollektivtransport.

Er NAF for eller mot at det settes opp nye bomringer i Oslo? 

NAF er prinsipielt mot bruk av bompenger for å finansiere offentlig utvikling og bygging av infrastruktur, det være seg veier, kollektivtiltak, ferjer, vedlikehold eller jernbane. Vi mener at infrastruktur er en grunnleggende forutsetning for samfunnsutvikling, vekst og mobilitet for både enkeltmennesket og næringslivet. Det må derfor være en offentlig oppgave å utvikle infrastruktur i takt med behovet for transport og sikkerhet. Alle i samfunnet har nytte av god infrastruktur, enten direkte ved at man bruker det selv eller indirekte ved at varer og tjenester kommer seg fram. Ansvaret for å finansiere infrastruktur må derfor ligge på kommune, fylke og stat og ikke på private brukere.

Utviklingen i Oslo-trafikken viser at personbiltrafikken går jevnt nedover i takt med at kollektivtilbudet har blitt betydelig bedre – og dette skjer til tross for høy befolkningsvekst i den samme perioden. NAF er derfor tydelige på at vi som trafikanter gjør vår del av «jobben» med å begrense biltrafikk i byen når vi blir tilbudt gode alternativer. Reisevaneundersøkelser viser at de færreste bruker bilen fast daglig i byen, men at bilen er et nyttig hjelpemiddel i hverdagen til handel og fritidsaktiviteter. Prognosene viser at det er næringstrafikken som vil øke kraftig i Oslo de kommende årene, og det er derfor feilslått politikk å kun fokusere på personbiltrafikken som et problem for veinettet og luftkvaliteten i Oslo. Politikerne må finne gode, målrettede tiltak opp mot nytte-, nærings- og tjenestetransport slik at både varedistribusjon og valg av type kjøretøy i næringslivet bidrar til bedre fremkommelighet og bedre luftkvalitet i byen.

Er NAF for eller mot at takstene i bomringene settes opp?

NAF er svært kritiske til nivået på bomsatsene fra 1. oktober 2017. Det er en økning i grunnsatsene (47 prosent) som vi ikke finner sidestykke til og som vil ramme både enkeltpersoner og næringsliv kraftig. Byrådslederen i Oslo viser til Bergen og de gode effektene køprising har hatt på fremkommeligheten på veiene der. Det han unngår å si er at Bergen får til denne effekten med langt lavere satser enn det legges opp til i Oslo. Den opprinnelige prisen i bomringen i Bergen var 25 kroner. Da de gikk over til køprising senket de grunntaksten til 19 kroner, mens det i rushtiden koster 45 kroner å passere. I Oslo blir grunnprisen nå 44/49 kroner (avhengig av om du kjører bensin, ladbar hybrid eller diesel), mens køprisingstillegget er på bare 10 kroner (mot Bergens 26 kroner). Bergen har også et uttalt mål om at køprisingen ikke er for å få inn mer penger, men for å påvirke når på dagen folk kjører. I Oslo er det et uttalt mål at omleggingen også skal skaffe mer penger i kassa, altså til finansiering. NAF er derfor mot innretningen Oslo har valgt på sitt nye takstregime.

Hvorfor har ikke NAF kjempet for å fjerne bomringene i Oslo? 

Vi kjemper mer for enn vi kjemper mot. Det vil si at vi kjemper for at bompengefinansiering skal erstattes med et mye smartere system. Vi ser også at Oslopakke 3 og de øvrige bypakkene har mange fine finansieringsformål som vi er enige i, så som utbygging av bedre infrastruktur for bil, kollektivtransport og sykkel. Når politikerne har forhandlet om disse pakkene har NAFs hovedanliggende vært å sørge for at takstene ikke blir for høye og at de rette gruppene blir forfordelt.

Les også vår faktasak om Oslopakke 3

Hvis NAF mener at takstene er for høye eller på annen måte rammer urettferdig, hva har dere gjort for å kjempe mot dette?

Vi har jobbet tett inn mot sekretariatet og politikerne som har forhandlet om Oslopakke 3 og hatt en tydelig stemme i media.

Hva mener NAF er den beste modellen for bompenger i Oslo?

Den beste modellen vil etter NAFs mening være et sporingfritt veiprisingssystem. Bompengeringene kan etter NAFs mening brukes til ren regulering av biltrafikk hvor målet skal være å få best mulig flyt i trafikken og minst mulig utslipp fra transport. Det vil si at NAF mener det er prinsipielt akseptabelt med køprising og miljødifferensiering i bomringene, men vi ønsker primært at alt av drivstoffavgifter og bompenger skal erstattes med et veiprisingssystem.

Er det noen vits å kreve inn bompenger?

Det er etablert bompenger som finansiering av bypakker i en rekke byer i Norge, og det er ingen tvil om at man på denne måten skaffer finansiering til å bygge både vei, kollektivtransport og gode gang- og sykkelveier. NAF mener likevel at finansieringen skal overtas av det offentlige. Bompengeringene kan alternativt brukes til ren regulering av biltrafikk hvor målet skal være å få best mulig flyt i trafikken og minst mulig utslipp fra transport. Det vil si at NAF mener det er prinsipielt akseptabelt med køprising og miljødifferensiering i bomringene, men vi ønsker primært at alt av drivstoffavgifter og bompenger skal erstattes med et veiprisingssystem.

Er dere bare enige med MDG om bompenger og avgifter?

Nei, tvert imot. NAF taler på vegne av medlemmene og vi har ved flere anledninger både i møter på rådhuset og i media uttrykt at Byrådet ikke tar nok hensyn til folks behov for mobilitet. Bedre byluft er viktig, men man må gå klokt og gradvis fram og ikke kvele muligheten til folk i og utenfor Oslo til å komme seg effektivt på jobb.

Hva mener NAF om takster for dieselmotor av typen Euro 6?

NAF mener at Euro6-dieselbilene skulle bli satt i samme takstklasse som bensinbilene – men da altså med langt lavere takster enn det som er bestemt

Hva mener NAF om takstene for ladbare hybridbiler?

NAF mener at de ladbare hybridbilene skulle fått en egen takstklasse.