Veiene

Stortinget har hovedansvaret for å bevilge ressurser til Statens vegvesen som sikrer drift og vedlikehold av riksveiene.

Stortinget sørger også for overføringer til fylker og kommuner for at disse kan ivareta sine veier. I tillegg kjøper fylkene tjenester fra Statens vegvesen til sine veier

Statens vegvesen kjøper igjen tjenester til drift av veiene fra kommersielle selskaper, enten det er til snøbrøyting og annen drift, vedlikehold, eller bygging av nye veier.

Jernbane

Infrastrukturen har Stortinget ansvaret for å bevilge midler til. Det gjelder investeringer og drift i regi av Jernbaneverket, og drift av Jernbanetilsynet.

Selve togdriften er det i hovedsak NSB AS som har ansvaret for. I tillegg er det noen private selskaper som har tog på norske skinner. Her bevilger Stortinget normalt ikke midler, men styrer disse enten direkte gjennom eierskap eller indirekte gjennom lovverket og anbud. 

Fly

Staten eier Avinor som forvalter infrastrukturen innenfor luftfarten. Det gjøres uten at Stortinget detaljstyrer, men stiller krav gjennom lovverk og andre politiske krav.

I Norge er det få flyplasser som går med overskudd, men disse subsidierer de flyplassene som går med underskudd. I Norge har vi et meget godt utbygd kortbanenett som i hovedsak drives gjennom subsidiering fra de store flyplassene.

Luftfartstilsynet fører tilsyn med sikkerheten i luftfarten. Selve flyrutene drives av private selskaper, enten på rene kommersielle vilkår eller gjennom subsidiering fra Avinor.

Båt

Havnene ligger i motsetning til annen infrastruktur ikke hos Samferdselsdepartementet. Det sorterer under Fiskeri- og Kystdepartementet.

Det er Kystverket som har ansvaret for farledene langs kysten. Havnene er kommunalt eller interkommunalt eid.

I tillegg har fylkene ansvaret for ferjehavner knyttet til fylkesveiferjene. Det eksisterer også private havner hovedsaklig for godstransport.