Hva er Nasjonal transportplan (NTP)?

Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 behandles av Stortinget våren 2013. Tidshorisonten for planen er ti år, med hovedvekt på de fire første årene.

Grunnlagsmaterialet til transportplanene utarbeides av de statlige transportetatene Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor basert på retningslinjer fra departementene.

Den samlete økonomiske rammen til statlige investeringer i riksveier, jernbane og farleder for planperioden 2010-2019 er på 508 mrd. kroner. Dette fordeles bl.a. med 311 mrd. kr. på vei, 168 mrd.kr. til jernbane og 19 mrd.kr. til kystformål. I tillegg regner man med ca. 98 mrd. kroner i bompenger.

Ett av målene i planen er å halvere antallet drepte og hard skadde i veitrafikken. Det er videre fokus på at veksten i bytransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. For jernbanen er det Intercity-utbyggingen på Østlandet som er det største løftet.

Hjemmeside for Nasjonal transportplan