Alt i alt er NAF fornøyd med satsingen det legges opp til, selv om det er enkelte deler vi vil peke på som utilstrekkelige når vi skal til Stortinget og avgi vår høringsuttalelse.

Regjeringen legger opp til en pengebruk som vil redusere forfallet på riksveiene, og det settes av godt med midler til vedlikehold og drift. Det er et spesielt fokus på tunnelene og også rassikring på fylkesveinettet får økte bevilgninger.

Nye Veier får ett prosjekt til

Vi er videre fornøyde med at bevilgningene til Nye Veier AS følges opp. Det er viktig at utbyggingsselskapet, som skal sikre mer helhetlig og effektiv veibygging, har forutsigbar finansiering. De må heller ikke bli politisk detaljstyrte gjennom utbyggingsprosessen. Det foreslås også at prosjektet E6 Skjerdingstad – Melhus S bygges av Nye Veier, og det ser vi på som positivt.

Midler til sykkel og gange bør økes

Byene blir fulgt opp gjennom ulike ordninger hvor staten bidrar med midler til kollektivtransport, sykkel og gange. Trafikktellinger viser at biltrafikken går ned og kollektivbruken øker i de største byområdene, og det er en utvikling som er i tråd med regjeringens «nullvekstmål». Men regjeringen foreslår mindre midler til sykkel og gange enn i fjor, og det harmonerer dårlig med målsettingene om at folk skal sykle og gå. Dette vil vi påpeke i vår høring.

NAF er skuffet over manglende fylkesveisatsning

Fylkesveiene er i svært dårlig forfatning og trenger et vedlikeholdsløft på samme måte som riksveiene får. Det er positivt at det settes inn mer midler til rassikring, men det er fremdeles for lite til å utbedre kjente raspunkt.

Regjeringen kutter trafikksikkerhetsmidler

Vi mangler også mange mil med møtefri vei. Behovet er langt større enn bevilgningene tilsier. Det samme er behovet for gul midtstripe. Utforkjøringsulykker og møteulykker står for over 70 prosent av alle dødsulykker og NAF mener det er feil å kutte midlene til trafikksikkerhet med ca. 45 millioner kroner.

NAF vil fortsatt arbeide mot bompenger

Det er etablert fem regionale bompengeselskap som skal erstatte dagens omtrent 60 selskap og takst- og rabattsystemet harmoneres. Dette er bra. Vi er derimot lite fornøyde med at kostnader til systemløsninger og innkreving pålegges bompengeselskapene, og dette vil igjen skyves over på brukerne. Vi registrerer også at investeringene på riksveiene i stor grad fremdeles er avhengig av bompenger for å bli realisert. NAF vil derfor igjen minne om vår rapport fra 2015 som viser hvordan man kan fase ut bompenger som finansieringskilde til veibygging.

Takstøkning på ferger

Det bevilges nok penger til riksveiferjene til å opprettholde dagens rutetilbud og tilstrekkelig kapasitet, men regjeringen foreslår at takstene økes med 2,4 pst. i gjennomsnitt. Dagens nasjonale ferjekort vil bli avløst av et nytt AutoPASS-ferjekort etterhvert. Når dette skjer er ennå uvisst, men enkelte fylkesferjesamband vil starte opp med AutoPASS brikkebetaling i 2018.

Godt togtilbud er viktig mange hverdagsreiser

For jernbanen sin del så har punktligheten for persontog vært på 90 pst., noe som er i tråd med målene. Men i rushtiden og for godstrafikken er punktligheten lavere enn målet. Punktlighet henger tett sammen med tilstanden på bl.a. skinner og signalsystem. Det er derfor viktig at også jernbanen får et skikkelig løft på vedlikehold, tilsvarende det vi har sett på riksveiene, slik at forfallet kan fjernes.