Før budsjettet skal vedtas, er det høringer i komiteene og behandling i Stortinget. NAF er en av aktørene som gir innspill under høringene i Stortinget: i Finanskomiteen og i Transport- og kommunikasjonskomiteen. I år er det ventet at bilavgiftene vil stå sentralt i forhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre og Frp på den ene siden, og støttepartiene Venstre og Krf på den andre.

Hovedpunktene våre i år er:

  • NAF er mot økte drivstoffavgifter fordi det rammer distriktene skjevt
  • Vi støtter redusert årsavgift, og er opptatt av at overgangen fra årsavgift til trafikkforsikringsavgift ikke skal gjøre det dyrere for forbrukerne
  • Omleggingen av engangsavgiften er i tråd med NAFs syn: vi mener at det skal være bilens utslipp, og ikke motorkraft, som bestemmer avgiften
  • Når det gjelder nullutslippsbiler mener vi at ordningene med reduserte kjøpsavgifter bør bestå inntil denne typen biler er konkurransedyktige
  • Vi stiller spørsmål ved hvorvidt den varslede reduksjonen i bompengetakster faktisk vil komme forbrukerne til gode i 2017. NAF mener generelt at bompenger er feil måte å finansiere veibygging
  • NAF ser positivt på økningen i midler til samferdsel, spesielt vedlikehold av riksveiene, men det bør bevilges mer, øremerkede midler til opprusting av fylkesveiene

Mer om avgifter

Statsbudsjettet har mye å si for deg som bileier og som trafikant. Regjeringen fortsetter å fase ut vekt- og effektkomponentene i engangsavgiften i neste års statsbudsjett. Samtidig justeres CO2-avgiften. Engangsavgiften har over tid blitt redusert med om lag 40 000 kroner i gjennomsnitt, blant annet etter påtrykk fra NAF. Årets forslag til bilavgifter innebærer at en rekke vanlige familiebiler med lave utslipp av klimagasser blir billigere.

NAF mener at regjeringen burde øke vrakpanten i årets budsjett. I stedet står den stille, for femte år på rad. Økt vrakpant er et effektivt virkemiddel for å få de eldste, mest trafikkfarlige og minst miljøvennlige bilene bort fra veiene våre.

Økt drivstoffavgift rammer skjevt

Økningen i drivstoffavgiftene er feil grep. Som miljøtiltak vil det ha liten effekt, og det vil ramme folk i distriktene. I dag brukes det mange ulike virkemidler for å begrense bilkjøring: avgifter, lavutslippssoner, dieselforbud, miljødifferensiering, bomringer. Bomsnittene (bomringene) er gjerne plassert etter gamle bruksmønstre som kun handlet om å skaffe inntekter.

NAF har derfor foreslått at intelligent veiprising utredes som erstatning for dagens avgifter. Ikke i tillegg, men som en mer rettferdig prising av bilbruk. Intelligent veiprising, gjennomført på en trygg, ikke-sporbar måte, vil nemlig gi plass for biler med lave utslipp i distriktene.

Mer om samferdsel

Budsjettet for 2017 reduserer vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet med 1,6 milliarder kroner. Men det er fremdeles mye forfall som står igjen, og derfor må det satses på dette i flere år til.

1,4 milliarder kroner settes av til fylkesveiene i budsjettet for 2017. Midlene er en del av rammetilskuddet som fylkeskommunene kan disponere fritt. Men forfallet på fylkesveiene er stort. NAF støtter transportetatene i at det bør vurderes et eget program for fornyelse av disse. Vi ønsker også en sterkere satsing på skredsikring.

Hva med trafikanter som ikke kjører bil?

Regjeringen reduserer bevilgningene til gang- og sykkelveier i budsjettet for 2017 med om lag 100 millioner kroner. Bygging av flere og bedre sykkelveier som gjør det tryggere å sykle, er den eneste sikre måten vi kan øke sykkelandel på. Med dette forslaget til statsbudsjett vil Regjeringen ikke nå målsetningen om økt satsning på gang- og sykkelveier.

Jernbanereformen er i rute, og bevilgningene i dette budsjettet ligger noe over nivået som er lovet i Nasjonal Transportplan. Men det er ikke godt nok at etterslepet på vedlikehold blir stående på stedet hvil. Skal målene på punktlighet og regularitet nås, kreves det mer innsats på vedlikeholdssiden enn det som varsles i budsjettet.

DAB i bil

NAF merker seg at Kulturdepartementet varsler at arbeidet med overgang til DAB er i rute. NRK peker på at DAB-mottaket i bil er en utfordring, og NAF deler dette synet. Les mer om DAB her.