Hvorfor diskuterer «alle» bompenger nå?

Flere meningsmålinger viser at bompengepartiet FNB (Folkeaksjonen nei til mer bompenger) kan få stor innflytelse etter høstens kommune- og fylkesvalg. Bevegelsen i befolkningen skyldes blant annet at det tas inn stadig mer i bompenger. Mange mener grensen er nådd. Bare de to siste årene har bompengene økt med 2,5 milliarder kroner, til rekordhøye 13 milliarder kroner i året. Samtidig settes det opp flere og planlegges nye bomstasjoner i 2019 i og rundt byer over hele landet.   

Hvor mye betaler vi i bompenger?

I 2019 vil norske bilister betale 13 milliarder i bompenger, ifølge Statens vegvesen. Det er en økning på 2,5 milliarder kroner de siste to årene. Dette utgjør i gjennomsnitt 5200 kroner per bilist, ifølge NAFs medlemsmagasin Motor.

Hva med elbiler og bompenger?

Elbiler har vært fritatt fra bompenger. Nå innføres det lave bomavgifter også for elbiler noen steder i landet, først ut er Oslo og Bergen. Elbilene skal betale maksimum 50 prosent av ordinær takst.

Hvorfor er det innført så mange nye bommer og høyere bomavgifter?

Flere steder i Norge er det blitt inngått såkalte bypakker eller byvekstavtaler. Dette er avtaler mellom en eller flere kommuner, fylket og Staten. Ved å forplikte seg til krav om trafikken inn til byområdene ikke skal øke, kan kommuner og fylker få dekket inntil 50 prosent av kostnadene på store kollektivprosjekter fra Staten. Bompengene som vedas vil politikerne bruke til to ting, både skaffe inntekter til den andelen som Staten ikke dekker og sørge for at biltrafikken ikke øker.

Hvorfor går ikke bominntektene bare til vei? 

Det har alltid vært anledning til å bruke bompenger også til kollektivutbygginger og sykkelveier. I visse tilfeller kan man også bruke bompenger til å betale for drift av kollektivtransport. En lovendring som Stortinget vedtok i 2017 åpnet i tillegg for rushtidsavgift, miljødifferensiering og at man kunne skru opp bomprisen kraftig på dager med høy luftforurensing. Vedtaket var enstemmig på Stortinget.

Hva vil skje hvis flere av bomprosjektene stanses. Betyr det at prosjekter og utbygginger som er lovet, ikke blir realisert?

Det er et åpent spørsmål, og dette er hverken lokalpolitikere eller regjeringen klare på. Det som er klart er at politikerne har vedtatt svært ambisiøse planer. Mange av prosjektene er også helt nødvendige for å løse fremtidens transportbehov. Hvis politikerne skal gå bort fra bompenger som finansieringsmåte, må de finne andre måter å dekke kostnadene.

Er det mulig å bli kvitt bompenger?

Ja, men det vil ta lang tid og kreve store omlegginger å fjerne alle bommene. NAF mener veier og kollektivtrafikk ikke bør finansieres av bompenger. Veier og kollektivtransport er et offentlig ansvar som bør dekkes over statsbudsjettet slik for eksempel skoler og sykehus blir. Det vil kreve prioriteringer, og det vil kreve at politikerne sikrer inntekter på andre måter eller kutter i utgifter.

Hvorfor sier Samferdselsministeren at det er lokalpolitikerne som har valgt å innkreve bompenger?

Bomstasjoner vedtas først lokalt i kommunestyrer og/eller fylkesting, før saken legges frem av Samferdselsdepartementet for Stortinget og vedtas der også. Grunnen til at politikerne krangler om hvem som har ansvaret, er at det ligger flere forutsetninger bak et slikt vedtak.

I forhandlingene om byvekstavtaler krever Staten at kommuner og fylker forplikter seg til to ting: Trafikken inn til byene skal ikke øke og kommuner/fylket må dekke minst 50 prosent av regningen. Det er her politikerne er uenige. Kommune- og fylkespolitikere sier at disse to kravene gir dem ingen andre valg enn å innføre bompenger. Samferdselsministeren sier at de kan velge å ta penger fra andre steder, og finne andre tiltak enn bompenger for å begrense trafikken.

Hvorfor snakkes det om veiprising i bompengedebatten?

Veiprising ble opprinnelig lansert som et forslag til et system som kan erstatte avgiftene du betaler når du kjøper en bil (engangsavgiften) og avgiftene på drivstoff (CO2 avgift og veibruksavgift). Alle disse avgiftene er knyttet opp mot hvor mye bilen forurenser. Når alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler, vil Statens inntekter fra salg og bruk av biler være null dersom ikke systemet legges om. Etter hvert har flere også trukket bompenger inn som en avgift som kan legges inn i veiprising.

NAF støtter en utredning av veiprising som erstatning for avgifter på kjøp av bil og drivstoff. Men vi advarer mot å legge bompengeavgiften inn i veiprising. Det vil ikke løse problemene med bompenger, men bare videreføre dem i et nytt system.

Hvor mye kommer jeg til å betale i bomavgifter og hvordan sikrer jeg lavest mulig pris?

Du kan for eksempel bruke NAFs ruteplanlegger eller Fjellinjen sin bompengekalkulator.

Mange bomstasjoner har også rabatt når du har bombrikke i bilen. Særlig i bomringene i byene kan dette utgjøre mye penger, fordi bombrikke også kan gi adgang til å passere flere bommer innenfor en time for prisen av en passering. NAF anbefaler at man skaffer seg bombrikke slik at man ikke betaler mer enn nødvendig.